Online slovník a překladač

Výsledek překladu open-source

Počet nalezených překladů: >100 (0.0011 s)

open-source

otevřený zdrojový kód adj: [it.]

open

upřímný adj:
otevřeno
rozevřít
otevřený adj:
otevřít v: [it.]
otevírat v:
zahájit v:
otvírat v:
odkrýt v:
odhalit v:
nechráněný adj:
nekrytý adj:
širý adj:

source

pramen n:
únik n
zdroj, původ [eko.]
příčina
původ n:
zdroj n:

open up

odkrýt
otevřít
odhalit v:
uvolnit v:
zpřístupnit v:

open-minded

vnímavý adj:
objektivní adj:
nepředpojatý adj:

break open

vypáčit v:
vylomit v:
otevřít násilím

open-mouthed

udivený adj:
s otevřenými ústy

open-eyed

bdělý adj:
s otevřenýma očima n:

open-air

pod širým nebem
venku

open and shut

jednoznačný adj:
vyložený adj:

open air

pod širým nebem
venku

fly open

rozletět se
otevřít se

x-ray source

rentgenový zdroj n: [astr.] 6 6

wide-open

široce otevřený adj:

temporary open drain

dočasný odvodňovací příkop [eko.]

stationary air pollution source

stacionární zdroj znečišťování ovzduší [eko.]

source code

zdrojový kód

registered pollution source

evidovaný zdroj znečištění [eko.]

pollution source

zdroj znečištění (vody) [eko.]

pollution point source

bodový zdroj znečištění [eko.]

pollution diffusion source

difúzní zdroj znečištění (vody) [eko.]

open-side

část hřiště na rugby

open-plan

budova mající velké místnosti

open-mindedness

nezaujatost n:

open-handedness

štědrost n:

open-handed

štědrý adj:

open-ended

časově neomezený

open-and-shut

jednoznačný adj:

open-air cinema

letní kino n:

open trade

otevřený obchod

open system

otevřený systém [eko.]

open space

prostranství n:

open secret

veřejné tajemství n:

open sandwich

obložený chlebíček n:

open market operations

operace na volném trhu

open market

otevřený trh [eko.]

open letter

otevřený dopis

open interval

otevřený interval [mat.]

open inflation

zjevná inflace

open fireplace

otevřené ohniště n:

open fire

zahájit palbu

open drain

odvodňovací příkop [eko.]

open day

den otevřených dveří

open credit

otevřený úvěr [eko.]

open circuit

otevřený okruh n: [el.]

open balance

pohledávka [fin.]

open association

otevřené společenstvo (botanika, zoologie) [eko.]

open access

otevřený (volný) přístup [eko.]

non-point water pollution source

plošný zdroj znečištění vody [eko.]

non-point air pollution source

plošný zdroj znečišťování ovzduší [eko.]

natural air pollution source

přírodní zdroj znečišťování ovzduší [eko.]

mobile air pollution source

mobilní zdroj znečišťování ovzduší [eko.]

minimum yield of water source

minimální vydatnost vodního zdroje [eko.]

maximum yield of water source

maximální vydatnost vodního zdroje [eko.]

material source

materiální zdroj

line air pollution source

liniový zdroj znečišťování ovzduší [eko.]

infection source

zdroj infekce [eko.]

industrial air pollution source

průmyslový zdroj znečišťování ovzduší [eko.]

hold open

zachovat neobsazené

extended source

rozšířený zdroj [eko.]

continuous air pollution source

nepřerušovaný zdroj znečišťování ovzduší [eko.]

bias, new source

zkreslení, nový zdroj [eko.]

average yield of water source

průměrná vydatnost vodního zdroje [eko.]

anthropogenic pollution source

antropogenní zdroj znečištění [eko.]

anthropogenic air pollution source

antropogenní zdroj znečišťování ovzduší [eko.]

air pollution source

zdroj znečištění ovzduší [eko.]

air pollution point source

bodový zdroj znečišťování ovzduší [eko.]

New Source Performance Standards (NSPS).

standardy pro nové emisní zdroje (NSPS) [eko.]

Area Source

oblastní (plošný) zdroj [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena