Online slovník a překladač

Výsledek překladu Control of Pollution Act

Počet nalezených překladů: >100 (0.00311 s)

Control of Pollution Act

Control of Pollution Act [eko.]

act

zahrát v:
postupovat
akt n:
působit v:
sehrát v:
úkon n:
zákon [eko.]
projev
skutek
počínat si v:
činit v:
čin n:
dějství
hrát v:
jednání
jednat

control

kontrolovat v:
správa n:
řízení
dozor n:
kontrolní adj:
ovládání n:
ovládat v:
kontrola n:
regulace n:
řídící adj:
vláda n:
vedení n:
řídit

act as

působit jako
být činný jako
zastupovat v:
vykonávat funkci
splňovat účel
jednat jako

act up

pracovat chybně
zlobit v:
gestikulovat v:

self-control

sebekontrola n:
sebeovládání n:

rent control

regulace nájemného
kontrola nájemného

prevention of pollution

prevence znečišťování [eko.]
prevence znečišťování, předcházení znečišťování [eko.]

control tower

kontrolní věž
řídicí letištní věž

control loop

zpětnovazební smyčka n: [tech.]
řídící smyčka n: [tech.]

birth control

antikoncepce n:
populační kontrola

act on

zachovat se
chovat se

x-ray control

ovládání rentgenu n: [med.] 6 6

weed control

potírání plevelů [eko.]

waste management act

zákon o odpadech [eko.]

remote control

dálkové ovládání

pollution of landscape

znečištění krajiny [eko.]

play-act

hrát divadlo

pest control

potírání škůdců [eko.]

passport control

pasová kontrola

out of control

neovladatelně

official act

úřední jednání

mobile sources of air pollution

mobilní zdroje znečištění ovzduší [eko.]

long-range transport of pollution

dálkový přenos znečištění [eko.]

linear model of pollution damage

lineární model škod ze znečištění [eko.]

jabber control

řízené přerušení přenosu n: [el.]

integrated pollution control

integrované omezení znečišťování [eko.]

indicator of faecal pollution

indikátor fekálního znečištění [eko.]

fire-control

příprava na střelbu z děla n:

exchange control

devizová kontrola

ex control

následná kontrola [práv.][fin.]

environment protection act

zákon o ochraně životního prostředí [eko.]

damage control

odstranění následků

cruise control

regulace rychlosti jízdy [aut.]

control room

velín n:

control law

zákon řízení [tech.]

control error

regulační odchylka n: [tech.]

class act

osoba mající způsoby

buffering model of pollution damage

absorbční model škod ze znečištění [eko.]

birth-control

antikoncepce n:

biological control

biologický boj [eko.]

benefit-cost analysis, pollution control benefits.

analýza výnosů a nákladů, výnosy z omezování znečištění [eko.]

banking of pollution credits.

uložení práv na znečišťování [eko.]

arms control

kontrola zbrojení n:

air protection act

zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami [eko.]

act upon

postupovat podle

act the goat

jančit v:

act the fool

jančit v:

act out

vyjádřit v:

act of God

vyšší moc

act like

chovat se jako [id.]

Endangered Species Act

Endangered Species Act [eko.]

Enclosure Act.

zákon o oplocení [eko.]

Countryside Act

Countryside Act [eko.]

Copyright Act

autorský zákon n:

Convention for the Prevention of Marine Pollution ***

Convention for the Prevention of Marine Pollution *** [eko.]

Clean Air Act

Clean Air Act [eko.]

Athens Treaty on Land-Based Sources of Pollution

Athens Treaty on Land-Based Sources of Pollution [eko.]

Air Quality Act

Air Quality Act [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena