Online slovník a překladač

Výsledek překladu a lot of water

Počet nalezených překladů: >100 (0.00327 s)

a lot of water

spousta vody [fráz.]

a lot of water has passed under the bridge

hodně vody uplynulo [fráz.]

water

zalévat v:
voda n:
napájet v:
zavodnit v:
zavlažovat v:
kropit v:
vodní adj:
vlhčit v:
zavlažit v:
namočit v:

lot

moc
hodně
hovno n,
los n:
spousta
množství n:
stavební parcela
parcela n:
pozemek n:
volba

water down

ředit v:
zeslabit v:
rozmělnit v:
oslabit v:

water gate

vodní korytu n:
propust n:
stavidlo n:

water dog

ten, kdo se rád koupe nebo plaví n: [hovor.]
vodomil n: [hovor.]

spring of water

zřídlo
pramen

a lot of

hodně
mnoho

water of a duck's back

uplně ukradené [fráz.]

water hardening

ztvrzování vody [eko.]

water gun

stříkací pistole n:

water glass

vodní sklo n:

water gauge

vodní manometr n:

water gas

vodní plyn n:

water gap

rozsedlina s bystřinou n:

water fountain

kašna

water filtration

filtrace vody [eko.]

water filter

vodní filtr n:

water exploitation coefficient of irrigation network

součinitel využitelnosti vody v závlahové síti [eko.]

water exploitation coefficient of irrigated area

součinitel využitelnosti vody na zavlažované ploše [eko.]

water erosion

vodní eroze [eko.]

water diversion

odběr vody [eko.]

water digestibility

hnilobnost vody [eko.]

water depth

hloubka vody [eko.]

water depreciation through other substances than waste water

znehodnocování vod jinými látkami než odpadními vodami 2 [eko.]

water course

vodní tok [eko.]

water consumption

spotřeba vody [eko.]

water composition

složení vody [eko.]

water column

vodní sloupec [tech.]

water closet

splachovací záchod n:

water classification

klasifikace vody [eko.]

water clarification

čiření vody [eko.]

water chemistry

hydrochemie [eko.]

water cart

kropící vůz n:

water cannon

vodní dělo n:

water butt

sud na dešťovou vodu n:

water buffalo

buvol indický n: [zool.]

water bottle

láhev na vodu n:

water body

vodní útvar [eko.]

water boatman

znakoplavka n: [zool.]

water bloom

vodní květ [eko.]

water blister

vodou nalitý puchýř n:

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

thanks a lot

díky moc (hovor.)

purification degree of waste water treatment plant

účinnost čistírny odpadní vody [eko.]

protective zone of water resources

ochranné pásmo vodních zdrojů [eko.]

permitted volume of waste water discharge

povolené vypouštění odpadní vody (do recipientu) [eko.]

parking lot

parkoviště

of each of

každého

of a number of

počtu

minimum yield of water source

minimální vydatnost vodního zdroje [eko.]

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

maximum yield of water source

maximální vydatnost vodního zdroje [eko.]

job lot

výprodejové zboží

exploitation coefficient of irrigation water

součinitel využitelnosti závlahové vody [eko.]

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

constant storage capacity of water reservoir

prostor stálého nadržení vodní nádrže [eko.]

common property problems of water

problémy společného vlastnictví vody [eko.]

column of water

vodní sloupec [tech.]

buffer zone of water resources

ochranné pásmo vodních zdrojů [eko.]

brackish water

brakická voda [eko.]

body of water

vodné těleso n:

blow you out of the water

ponížit tě

bad lot

mizera n:

average yield of water source

průměrná vydatnost vodního zdroje [eko.]

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

aeration of water

provzdušňování vody [eko.]

a lot on the ball

inteligentní adj:

a lot of folderol

hromada nesmyslů

a lot of bunk

kupa lží

a lot

moc

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena