Online slovník a překladač

Výsledek překladu a shadow of his former self

Počet nalezených překladů: >100 (0.00318 s)

a shadow of his former self

být mnohem hubenější

self

osobnost n:
sám
samo
ego n:
sama

former

tvůrce
zakládající adj:
minulý adj:
předešlý adj:
bývalý
dřívější adj:

his

svému
svého
svém n:
jeho

shadow price

duální cena
stínová cena

shadow

stín n:
sledovat (jako stín) v:

self-righteous

povýšený adj:
arogantní adj:

self-reliant

soběstačný adj:
samostatný adj:

self-reliance

soběstačnost n:
samostatnost n:

self-destruction

sebevražda n:
samozničení n:

self-destruct

autodestrukce
sebepoškodit

give the devil his due

být spravedlivý/rovný i k nepříteli v:
dát každému, co jeho jest v:

upon his arrival

při jeho příchodu

took off his shoes

zul se

sixth-former

dítě jdoucí do první třídy

shadow project

stínový projekt [eko.]

shadow price algorithm

algoritmus stínových cen [eko.]

shadow play

stínohra n:

self-willed

tvrdohlavý adj:

self-will

umíněnost n:

self-timer

samospoušť

self-test

samotestování, autodiagnostika n:

self-taught

autodidaktický adj:

self-sustaining

soběstačný adj:

self-surrender

vzdání se sama sebe

self-support

soběstačnost n:

self-sufficient

soběstačný adj:

self-sufficiency

soběstačnost n:

self-styled

samozvaný adj:

self-starting

samočinné spouštění n:

self-serving

sloužící svým vlastním zájmům

self-service

samoobsluha n:

self-serve

samoobsluha n:

self-seeker

sobec n:

self-sealing

samotěsnicí adj:

self-satisfied

samolibý adj:

self-satisfaction

sebeuspokojení n:

self-sacrifice

sebeobětování n:

self-righteousness

upjatost n:

self-righteously

pokrytecky adv:

self-revelation

odhalování sama sebe

self-restraint

sebeovládání n:

self-respectful

mající sebeúctu

self-respect

sebeúcta n:

self-release

samospoušť

self-evident

samozřejmý

self-employed

soukromý podnikatel

self-education

sebevzdělávání n:

self-educated

sebevzdělaný adj:

self-doubt

nedůvěra v sebe

self-discipline

sebe-disciplina n:

self-determination

sebeurčení n:

self-destructive

sebezničující adj:

self-denial

sebezapření n:

self-delusion

sebeklam

self-defense

sebeobrana n:

self-defence

sebeobrana n:

on his own

sám adj:

of his own

sám adj:

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

his eyes are bigger than his belly

oči by jedly ale žaludek nemůže [fráz.]

get his prints

sejmi jeho otisky

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

caught with his pants down

chycen při činu

call his bluff

říci na rovinu

butter wouldn't melt in his mouth

dobrý řečník

born with a silver spoon in his mouth

urozený adj:

be out on his (her) own

nebýt ve své kůži v:

bark is worse than his bite

štěká ale nekouše [id.]

ate his fill

najedl se v:

at the top of his voice

hlasitě křičí

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

all his marbles

rozumně

a man's home is his castle

pánův dům je jeho hrad

a fool and his money are soon parted

hýřil brzy nemá nic

The King abnegated his power to the ministers

Král složil svoji moc ministrům

HMS (His Majesty Ship)

loď jeho veličenstva [zkr.] [voj.]

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena