Online slovník a překladač

Výsledek překladu ability to damage plant

Počet nalezených překladů: >100 (0.00272 s)

ability to damage plant

schopnost poškodit rostlinu [eko.]

plant

nasadit v:
továrna n:
rostlina n:
kytka n:
pěstovat v:
strojní zařízení n:
provoz n:
osázet v:
provozovna n:
zasadit v:
zařízení n:
sazenice n:
aparatura n:
agregát n:
rostlinný adj:
podnik n:
závod n:
dílna n:

damage

ztráta n:
újma n:
zničit v:
zničení n:
škoda
poškodit v:
zkazit v:
poškození

ability

dovednost n:
zručnost
schopnost n:
vlohy n:
způsobilost
zdatnost n:
důvtip

vascular plant

cévnatá rostlina [eko.]
vaskulární rostlina [eko.]

to take measures to do st

přijmout opatření
podniknout kroky k čemu

plant resistance to pests

vzdornost rostliny proti škůdcům [eko.]
odolnost rostliny proti škůdcům [eko.]

plant resistance to diseases

vzdornost rostliny proti chorobám [eko.]
odolnost rostliny proti chorobám [eko.]

plant damage extent

poškození rostlin [eko.]
stupeň poškození rostlin [eko.]

plant capacity

kapacita systému [tech.]
kapacita závodu

ability to pay

solventnost n:
platební schopnost n:

wax plant

voskovka n: [bot.]

water plant

vodní rostlina n:

to make out a cheque to sb

vystavit komu šek

to be subject to st

podléhat čemu

spider plant

luštěnice trnitá n: [bio.]

social damage

sociální škoda [eko.]

smelting plant

huť

sewage plant

čistička n:

secondorder plant

systém druhého řádu [tech.]

sanitary damage

zdravotní škoda [eko.]

prestige damage

prestižní škoda [eko.]

power plant

elektrárna

potential damage

potenciální škoda [eko.]

pollution damage estimation

odhad škod způsobených znečištěním [eko.]

plant virosis

viróza rostliny [eko.]

plant tolerance to invasion

tolerance rostliny k napadení [eko.]

plant susceptibility

náchylnost rostliny [eko.]

plant quarantine

karanténa rostlin [eko.]

plant protection

ochrana rostlin [eko.]

plant pest

škůdce rostlin [eko.]

plant mycosis

mykóza rostliny [eko.]

plant louse

mšice n:

plant indicator

rostlinný indikátor [eko.]

plant formation

rostlinná formace [eko.]

plant disease

choroba rostlin [eko.]

plant damage scale

stupnice poškození rostlin [eko.]

plant damage gamut

stupnice poškození rostlin [eko.]

plant bacteriosis

bakterióza rostlin [eko.]

plant allelopathy

alelopatie rostliny [eko.]

pitcher plant

špirlice n: [bot.]

military ability

brannost n:

materials damage to agriculture

materiálové škody v zemědělství [eko.]

materials damage

materiálové škody [eko.]

material damage

naturální škoda [eko.]

magical ability

magická schopnost n: [fráz.]

machine plant

strojírna n:

linear model of pollution damage

lineární model škod ze znečištění [eko.]

leguminous plant

luštěnina

infestation of plant

napadení rostliny [eko.]

indicator plant

rostlina indikátor [eko.]

host plant

hostitelská rostlina [eko.]

health damage

zdravotní škoda [eko.]

evergreen plant

stále zelená rostlina n:

ecologic damage

ekologická škoda [eko.]

drift off to sleep listening to a lecture

usnout na přednášce v: [id.]

damage control

odstranění následků

composting plant

humusárna [eko.]

buffering model of pollution damage

absorbční model škod ze znečištění [eko.]

aesthetic damage

estetická škoda [eko.]

administrative ability

organizační schopnost

ability to search host

schopnost vyhledat hostitele [eko.]

ability to

schopen (něčeho) n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena