Online slovník a překladač

Výsledek překladu above the law

Počet nalezených překladů: >100 (0.00262 s)

above the law

nepodléhající zákonům

above

výše uvedený
shora uvedený
výše
nade
shora
nahoře
nad
nahoru

law

zákon
právo
řád n:
právní adj:
pravidlo
právní řád
právní stav

above-board

poctivý adj:
poctivě
čestně
bezelstně

the

určitý člen
to n:
ten n:

common law

obecné právo
zvykové právo
obyčejné právo

above par

nad průměrem
nad paritou
nad pari

parent-in-law

tchyně n:
tchán n:

law-abiding

poslušný adj:
dodržující zákony

claim the honour of being the first

činit si nárok na prvenství
nárokovat si prvenství

canon law

církevní právo
kanonické právo

break the law

porušit zákon
porušení zákona [eko.]

beauty is in the eye of the beholder

každému se líbí něco jiného
krása je v oku pozorovatele

the abyssal depths of the ocean

nezměrné hlubiny oceánu

sons-in-law

zeťové

son-in-law

zeť

sisters-in-law

švagrové - ženy

sister-in-law

švagrová

separate the wheat from the chaff

oddělit zrno od plev v: [fráz.]

patent law

patentové právo

parents-in-law

tchán a tchyně

mothers-in-law

tchyně pl.

mother-in-law

tchyně

mercantile law

obchodní zákon [eko.]

mentioned above

výše zmíněný

martial law

stanné právo

law-suit

soudní pře

law of increasing costs

zákon rostoucích nákladů [eko.]

law of diminishing returns

zákon klesajících výnosů [eko.]

law of diminishing marginal utility

zákon klesající mezní užitečnosti [eko.]

law of diminishing marginal productivity

zákon klesající marginální produktivity [eko.]

law of comparative advantage

zákon komparativních výhod [eko.]

international law

mezinárodní zákon [eko.]

in-law

příbuzní ze strany partnera n:

fathers-in-law

tchánové

father-in-law

tchán n:

family law

rodinné právo

ex facto law

retroaktivní právní předpis [práv.]

due process of law

řádné soudní řízení n:

definition of law

znění zákona

daughters-in-law

snachy

daughter-in-law

snacha

control law

zákon řízení [tech.]

common-law

zvykové právo

commercial law

obchodní právo [eko.]

civil law

civilní právo

can't see the forest for the trees

nevidět les pro stromy [fráz.]

bye-law

místní předpis

bye law

místní předpis

by the end of the week

do konce týdne

brush with the law

trestný čin

brothers-in-law

švagři

brother-in-law

švagr

between the devil and the deep blue sea

v těžké pozici

be above

štítit se v:

above-mentioned

dříve zmíněný

above understanding

mimo chápání [id.]

above standard

nadprůměrný

above one's means

nad poměry [id.]

above me

na mě moc [id.]

above board

čestný [brit.]

above and beyond the call of duty

více než je očekáváno

above all

především

a law

zákon

a cut above

lepší výsledek

The King abnegated his power to the ministers

Král složil svoji moc ministrům

Say's Law.

Sayův zákon [eko.]

RSPCA-The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

Královská společnost na ochranu zvířat zkr

ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off

[zkr.]

Okun's Law.

Okunův zákon [eko.]

Law of Supply and Demand

zákon nabídky a poptávky

Law of Diminishing Utility

zákon klesajícího užitku

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena