Online slovník a překladač

Výsledek překladu abridge a sb. of rights

Počet nalezených překladů: >100 (0.00296 s)

abridge a sb. of rights

zbavit práv v:

of

od n:
vyjádření druhého pádu
ze
na n:
z

sort of

více méně
tak nějak
jaksi
trochu

out of

mimo adv:
vedoucí z
z conj:

come of

upadnout
konat
dopadnout

abridge

zbavit v:
zestručnit v:
zkrátit v:

to supply sb with st

poskytnout komu co
dodat

of such

takových
takové adj:

indebtedness to sb

vděčnost komu
zavázanost

demand st from sb

žádat co od koho
žádat co po kom

borrow sth from sb

vypůjčit si něco od někoho
(vy)půjčit si něco od někoho

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

water, riparian rights

voda, práva vlastníka pobřežních pozemků [eko.]

wage on sth, sb

poštvat v: frazové sloveso

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

trade with sb

obchodovat s kým

to make out a cheque to sb

vystavit komu šek

take sb. up on sth.

vzít koho za slovo

substitute for sb

náhražka koho

st./sb. that is to be

budoucí

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

rights

práva n:

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

provide for sb

poskytovat věci potřebné k životu v:

property-rights principle

princip vlastnických práv [eko.]

property rights, efficient structures

vlastnická práva, efektivní struktura [eko.]

property rights

vlastnická práva [eko.]

presumptive rights

předpokládaná práva [eko.]

press sb for st

požadovat po někom něco v:

outside of

vnější část

order sb. about

buzerovat (někoho)

of something

něčeho

of shares

akcií

of my

mého

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of a number of

počtu

number of

řada

natural rights

přirozená práva [eko.]

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

market for pollution rights

trh s právy na znečišťování [eko.]

lend sth to sb

půjčit někomu něco

lend sb sth

půjčit někomu něco

incomposible rights

práva neschopná platit spolu [eko.]

implicit rights transfer

přenos implicitních práv [eko.]

human rights

lidská práva

get through to sb.

presvedcit nekoho o necem pozitivnim v:

explicit rights transfer

převod určitých práv [eko.]

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

efficiency and property rights

efektivnost vlastnických práv [eko.]

earn sb's bread as

vydělávat si na chleba jako v:

division of st between sb

rozdělení čeho mezi koho

division of st among sb

rozdělení čeho mezi koho

demand for sb

poptávka po kom

courtesy of

... jsou od

compossible rights

práva schopná platit spolu [eko.]

composed of

složený z

civil rights

občanská práva

boss sb. about

buzerovat (někoho)

bill of rights

listina práv

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

animal rights

zvířecí práva

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

all rights reserved

všechna práva vyhrazena

advise them of their rights

informujte je o jejich právech

adjudge sb. to be guilty

uznat vinným koho

actual rights

skutečná práva [eko.]

accountable to sb. for st.

odpovědný

accord equal rights

zrovnoprávnit v:

abridge a sb. of st.

zbavit v:

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena