Online slovník a překladač

Výsledek překladu absolute power

Počet nalezených překladů: 86 (0.00196 s)

absolute power

absolutní síla

power

energie n:
mocnina n: [mat.]
proud n:
síla n:
schopnost n:
mocnost n:
velmoc n:
příkon n: [el.]
moc n:

absolute

absolutistický adj:
naprostý adj:
úplný adj:
neomezený adj:
absolutní adj:

power steering

řízení s posilovačem
servořízení n:

power of attorney

zmocňovací listina n:
prokura n:

power line

elektrické vedení n:
elektrovod n:

nuclear power

nukleární energie
jaderná energie

earning power

výdělečnost n:
výdělečná činnost n:

absolute proof

přesvědčivý důkaz
pozitivní důkaz

absolute alcohol

absolutní alkohol
čistý alkohol

world power

světová velmoc n:

will power

síla vůle v:

wield power

vládnout v:

water power

vodní energie n:

thermal power station

tepelná elektrárna n:

stopping power

zastavující účinek (též zastavovací síla) n: [voj.]

renewable energy, hydro power

obnovitelná energie, vodní energie [eko.]

purchasing power parity theory

teorie parity kupní síly [fin.]

purchasing power parity

parita kupní síly [fin.]

purchasing power of a currency

kupní síla měny [fin.]

purchasing power

kupní síla [fin.]

predictive power

jasnovidectví adj:

power-station

elektrárna n:

power user

pokročilý uživatel

power station

elektrárna

power play

přesilovka [sport.]

power plant

elektrárna

power factor

účiník n: [el.]

power breaking

silové přerážení n: [sport.]

nuclear power station

jaderná elektrárna n:

nuclear power plant

jaderná elektrárna n:

monopsony power

síla monopsonu [eko.]

monopoly power and regulation.

síla monopolů a regulace [eko.]

monopoly power

monopolní síla (moc) [eko.]

market power

tržní síla [eko.]

magical power

magická síla n: [fráz.]

incentives for conservation of electrical power

podněty k šetření elektrické energie [eko.]

in power

u moci

great power

velmoc

enforcement power

prováděcí oprávnění

electric power integration

integrace elektrické energie [eko.]

balance of power

rovnováha sil

absorbing power

nasákavost n:

absolute zero

absolutní nula [tech.]

absolute value

absolutní hodnota n: [mat.]

absolute trust

naprostá důvěra

absolute ruler

absolutní vládce

absolute promise

bezpodmínečný slib

absolute pitch

absolutní výška [hud.]

absolute physical scarcity

absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost) [eko.]

absolute monopoly

absolutní monopol [eko.]

absolute monarchy

absolutistická monarchie n:

absolute magnitude

absolutní magnituda n: [astr.]

absolute loss

naprostá ztráta

absolute lethal dose (LD100)

absolutní (smrtelná) letální dávka (LD100) [eko.]

absolute humidity

absolutní vlhkost vzduchu [eko.]

absolute freedom

naprostá svoboda

absolute fool

úplný hlupák

absolute error

absolutní chyba n: [tech.]

absolute denial

úplné popření

absolute command

důrazný rozkaz

absolute colorimetric intent

absolutní kolorimetrický záměr [fráz.] [opt.]

absolute biochemical oxidation

úplná biochemická oxidace [eko.]

absolute agreement

naprostá shoda

absolute advantage

absolutní výhoda [eko.]

ablative absolute

ablativ absolutní [lingv.]

The King abnegated his power to the ministers

Král složil svoji moc ministrům

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena