Online slovník a překladač

Výsledek překladu absorbtive capacity of pollutants

Počet nalezených překladů: >100 (0.00293 s)

absorbtive capacity of pollutants.

absorpční kapacita polutantů [eko.]

of

na n:
ze
z
vyjádření druhého pádu
od n:

capacity

únosnost n:
objem n:
objem, schopnost [eko.]
kapacita
schopnost

sort of

více méně
tak nějak
jaksi
trochu

out of

mimo adv:
vedoucí z
z conj:
ze conj:

come of

upadnout
konat
dopadnout

pollutants

znečišťující látky n: pl.
škodliviny n:

plant capacity

kapacita systému [tech.]
kapacita závodu

of shares

akcií
akciový adj:

of my

mojí
mého

dispose of

zbavit se
vyřídit v:

base capacity

zásadová (neutralizační) kapacita (ZNK) (hydrochemie) 1 [eko.]
zásadová (neutralizační) kapacita (ZNK) (hydrochemie) 2 [eko.]

avid of

chtivý čeho v:
lačný čeho v:

acid capacity

kyselinová (neutralizační) kapacita (KNK) (hydrochemie) 2 [eko.]
kyselinová (neutralizační) kapacita (KNK) (hydrochemie) 1 [eko.]

water treatment plant capacity

kapacita úpravny vody [eko.]

water course capacity

kapacita koryta toku [eko.]

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

self-purification capacity

samočistící kapacita (vodního útvaru) [eko.]

regenerative capacity

regenerativní kapacita [eko.]

regardless of

nezávisle na adv:

pursuit of

sledování v:

pollutants, thermal

polutanty, tepelné [eko.]

pollutants, stock.

polutanty, kumulující se (persistentní) [eko.]

pollutants, quantitative

polutanty kvantitativní [eko.]

pollutants, qualitive

polutanty, kvalitativní [eko.]

pollutants, hazardous.

polutanty, nebezpečné [eko.]

pollutants, global

polutanty, globální [eko.]

pollutants, fund

Polutanty, odstranitelné [eko.]

pollutants, flow

polutanty, tokové (rozplývající se) [eko.]

pollutants, criteria

polutanty, kriteriální (základní) [eko.]

persistent pollutants

persistentní polutanty [eko.]

outside of

vnější část

of your

vašeho

of works

děl

of such

takové adj:

of play

platový

of our

naší

of others

ostatních

of each of

každého

of bodies

těl

of a number of

počtu

number of

řada

nominal capacity

jmenovitá kapacita

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

legal capacity

právní způsobilost [práv.]

landscape capacity

kapacita krajiny [eko.]

intake of pollutants

přísun znečišťujících látek [eko.]

institutional capacity

institucionální kapacita [eko.]

housing capacity

bytový fond [eko.]

harmfull pollutants

škodliviny n:

filter sludge capacity

kalová kapacita filtru [eko.]

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

effective reservoir capacity

užitkový prostor nádrže [eko.]

economic storage reservoir capacity

hospodářský prostor nádrže [eko.]

dream of

snít o něčem

courtesy of

... jsou od

constant storage capacity of water reservoir

prostor stálého nadržení vodní nádrže [eko.]

composed of

složený z

carrying capacity.

kapacita únosnosti ekosystému [eko.]

carrying capacity

únosnost n:

capacity utilization

vytížení n:

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

areal capacity of irrigation set

plošná výkonnost závlahové soupravy [eko.]

approve of

schvalovat co [id.]

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

adsorption water capacity

adsorpční vodní kapacita [eko.]

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena