Online slovník a překladač

Výsledek překladu control law

Počet nalezených překladů: >100 (0.00217 s)

control law

zákon řízení [tech.]

control

vláda n:
vedení n:
správa n:
regulace n:
ovládat v:
ovládání n:
kontrolovat v:
kontrola n:
dozor n:
řízení
řídit
kontrolní adj:
řídící adj:

law

právní stav
řád n:
zákon
právo
pravidlo
právní řád
právní adj:

common law

zvykové právo
obyčejné právo
obecné právo

self-control

sebeovládání n:
sebekontrola n:

rent control

regulace nájemného
kontrola nájemného

price control

cenová regulace
cenová kontrola

parent-in-law

tchyně n:
tchán n:

law-abiding

dodržující zákony
poslušný adj:

control tower

kontrolní věž
řídicí letištní věž

control loop

zpětnovazební smyčka n: [tech.]
řídící smyčka n: [tech.]

canon law

církevní právo
kanonické právo

break the law

porušit zákon
porušení zákona [eko.]

birth control

populační kontrola
antikoncepce n:

x-ray control

ovládání rentgenu n: [med.] 6 6

weed control

potírání plevelů [eko.]

under control

pod kontrolou

sons-in-law

zeťové

son-in-law

zeť

sisters-in-law

švagrové - ženy

sister-in-law

švagrová

remote control

dálkové ovládání

quality control

řízení kvality

pest control

potírání škůdců [eko.]

patent law

patentové právo

passport control

pasová kontrola

parents-in-law

tchán a tchyně

out of control

neovladatelně

multivariable control system

systém s více vstupy a výstupy [tech.]

mothers-in-law

tchyně pl.

mother-in-law

tchyně

mercantile law

obchodní zákon [eko.]

martial law

stanné právo

law-suit

soudní pře

law of diminishing returns

zákon klesajících výnosů [eko.]

jabber control

řízené přerušení přenosu n: [el.]

international law

mezinárodní zákon [eko.]

integrated pollution control

integrované omezení znečišťování [eko.]

in-law

příbuzní ze strany partnera n:

fire-control

příprava na střelbu z děla n:

fathers-in-law

tchánové

father-in-law

tchán n:

family law

rodinné právo

exchange control

devizová kontrola

ex facto law

retroaktivní právní předpis [práv.]

ex control

následná kontrola [práv.][fin.]

definition of law

znění zákona

daughters-in-law

snachy

daughter-in-law

snacha

damage control

odstranění následků

cruise control

regulace rychlosti jízdy [aut.]

control room

velín n:

control error

regulační odchylka n: [tech.]

common-law

zvykové právo

commercial law

obchodní právo [eko.]

command and control.

direktivní řízení (příkaz a kontrola) [eko.]

civil law

civilní právo

case-control study

studie případ-kontrola [eko.]

bye-law

místní předpis

bye law

místní předpis

brothers-in-law

švagři

brother-in-law

švagr

birth-control

antikoncepce n:

biological control

biologický boj [eko.]

arms control

kontrola zbrojení n:

agenda control

řízení agendy [eko.]

above the law

nepodléhající zákonům

a law

zákon

Say's Law.

Sayův zákon [eko.]

Okun's Law.

Okunův zákon [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena