Online slovník a překladač

Výsledek překladu cost, marginal user

Počet nalezených překladů: >100 (0.01669 s)

cost, marginal user

náklad, marginální uživatel [eko.]

cost

výdaje
náklady
cost/cost/cost v: [neprav.]
stojí
stál (past)
náklad
cena n:
výdaje, náklady [eko.]
stát

marginal

mezní adj:
okrajový
hraniční adj:

cost price

nákupní cena
nákladová cena
výrobní cena

unit cost

pořizovací cena
jednotkové náklady [eko.]

low-cost

levný
úsporný adj:

historical cost

pořizovací cena
historická cena

end-user

konečný spotřebitel
koncový uživatel

end user

konečný uživatel [eko.]
koncový uživatel

cost-push inflation

nákladová inflace [eko.]
inflace tlačená náklady

cost-effectiveness

nákladová efektivnost [eko.]
rentabilita n:

cost-effective

nákladově-efektivní [eko.]
rentabilní adj:

cost you

stát mnoho úsilí
stát mnoho peněz

user-friendly

uživatelsky přívětivé

user-friendliness

uživatelská přívětivost

user interface

uživatelské rozhraní n: [it.]

user friendly

uživatelsky přívětivý

user fees

poplatky za užívání [eko.]

user cost

uživatelské náklady

user charges

uživatelské poplatky [eko.]

user

uživatel n:

travel cost method

metoda cestovních nákladů [eko.]

travel cost

cestovné

transaction cost

transakční náklady

sunk cost

utopené náklady [fin.]

social cost

společenské náklady

replacement cost

náklady náhrady [eko.]

recycling, cost factors

recyklace, faktor nákladů [eko.]

power user

pokročilý uživatel

operating cost

náklady na provoz n:

non-user

neuživatelský adj:

multi-user

víceuživatelský adj:

marginal variable costs

marginální proměnné (variabilní) náklady [eko.]

marginal utility

mezní užitečnost [eko.]

marginal unit

marginální jednotka [eko.]

marginal tax rate

marginální daňová sazba [eko.]

marginal revenue product of labour

mezní příjmový produkt práce [eko.]

marginal revenue

marginální příjem [eko.]

marginal profit

marginální zisk [eko.]

marginal productivity theory of income distribution

teorie mezní produktivity rozdělování důchodů [eko.]

marginal net private benefit

marginální čistý soukromý výnos [eko.]

marginal external cost

marginální externí náklad [eko.]

marginal costs

mezní náklady

marginal cost pricing

cenová tvorba podle marginálních nákladů [eko.]

marginal cost of exploration

marginální náklady na průzkum [eko.]

marginal cost factor

faktor mezních nákladů [eko.]

marginal cost

marginální náklad [eko.]

marginal analysis

marginální analýza [eko.]

law of diminishing marginal utility

zákon klesající mezní užitečnosti [eko.]

law of diminishing marginal productivity

zákon klesající marginální produktivity [eko.]

labor cost

mzdové náklady

implicit cost

implicitní náklady [fin.]

full cost principle

princip úplných nákladů [eko.]

fixed cost

stálé náklady

final user

konečný uživatel

equal marginal utility of income

ekvivalentní marginální užitek z příjmu [eko.]

equal marginal utility of consumption

stejný marginální užitek ze spotřeby [eko.]

diminishing marginal utility of consumption

snižování marginální užitné hodnoty spotřeby [eko.]

costs, user

náklady uživatele [eko.]

costs, marginal

náklady, marginální [eko.]

cost-efficient

nákladově efektivní adj:

cost-effectiveness principle

princip efektivnosti nákladů [eko.]

cost-cutting

nákladové snížení (škrty) [eko.]

cost, standard

standartní náklad [eko.]

cost effectiveness

efektivnost nákladů

cost effective

nákladově efektivní [eko.]

cost cutting

snížení nákladů

cost center

nákladové středisko n:

cost advantage

výhoda nižších nákladů

constant-cost industry

odvětví spevnými náklady [eko.]

bloody fucking user

běžný Franta uživatel [zkr., it.] vulg.

benefit-cost ratio

poměr výnosy-náklady [eko.]

benefit-cost analysis.

analýza výnosů a nákladů [eko.]

benefit-cost analysis, cost estimation.

analýza výnosů a nákladů, odhad nákladů [eko.]

additional cost

vícenáklady

accounting cost

účetní náklady

Marginal Propensity to Save (MPS).

mezní sklon k úsporám [eko.]

Marginal Propensity to Consume (MPC).

mezní sklon ke spotřebě [eko.]

BFU (Bloody Fucking User)

běžný Franta uživatel [zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena