Online slovník a překladač

Výsledek překladu cost, standard

Počet nalezených překladů: >100 (0.00228 s)

cost, standard

standartní náklad [eko.]

standard

vzor n:
standardizovaný adj:
standardní adj:
normál
norma n:
míra n:
uroveň
obvyklý adj:
normový adj:
měřítko n:
běžný adj:
směrnice
pravidlo
spisovný
standard n:
normální

cost

výdaje
stát
cena n:
náklad
stál (past)
stojí
cost/cost/cost v: [neprav.]
náklady
výdaje, náklady [eko.]

cost price

výrobní cena
nákupní cena
nákladová cena

unit cost

pořizovací cena
jednotkové náklady [eko.]

standard of living

životní standard
životní úroveň

low-cost

levný
úsporný adj:

historical cost

historická cena
pořizovací cena

gold standard

zlatá měna n:
zlatý standard

cost-push inflation

inflace tlačená náklady
nákladová inflace [eko.]

cost-effectiveness

nákladová efektivnost [eko.]
rentabilita n:

cost-effective

rentabilní adj:
nákladově-efektivní [eko.]

cost you

stát mnoho úsilí
stát mnoho peněz

water quality standard

norma jakosti vody [eko.]

water protection standard

norma pro ochranu vod [eko.]

user cost

uživatelské náklady

travel cost method

metoda cestovních nákladů [eko.]

travel cost

cestovné

transaction cost

transakční náklady

sunk cost

utopené náklady [fin.]

sub-standard

neodpovídající standardu

standard rate

standartní sazba [eko.]

standard of value

měřítko hodnoty

standard of life

životní úroveň n:

standard language

spisovný

standard deviation

směrodatná odchylka n:

social cost

společenské náklady

secondary environmental quality standard

sekundární norma kvality prostředí [eko.]

safe minimum standard

minimální bezpečný standard [eko.]

replacement cost

náklady náhrady [eko.]

primary environmental quality standard

primární norma kvality prostředí [eko.]

operating cost

náklady na provoz n:

non-standard

nestandardní adj:

marginal cost factor

faktor mezních nákladů [eko.]

marginal cost

marginální náklad [eko.]

load standard of landscape

norma zatížení krajiny [eko.]

living standard

životní úroveň

labor cost

mzdové náklady

implicit cost

implicitní náklady [fin.]

full cost principle

princip úplných nákladů [eko.]

fixed cost

stálé náklady

environmental quality standard

norma kvality prostředí [eko.]

efficiency standard

standard efektivnosti [eko.]

cost-efficient

nákladově efektivní adj:

cost-effectiveness rule

pravidlo nákladové efektivnosti [eko.]

cost-effectiveness principle

princip efektivnosti nákladů [eko.]

cost-effectiveness analysis

analýza efektivnosti nákladů [eko.]

cost-cutting

nákladové snížení (škrty) [eko.]

cost-benefit criterion

kritérium nákladů a užitku [eko.]

cost-benefit analysis

nákladově-přínosová analýza [eko.]

cost of sales

prodejní náklady [eko.]

cost effectiveness

efektivnost nákladů

cost effective

nákladově efektivní [eko.]

cost cutting

snížení nákladů

cost center

nákladové středisko n:

cost advantage

výhoda nižších nákladů

cost a pretty penny

stát mnoho peněz

constant-cost industry

odvětví spevnými náklady [eko.]

benefit-cost ratio

poměr výnosy-náklady [eko.]

benefit-cost analysis.

analýza výnosů a nákladů [eko.]

benefit-cost analysis, cost estimation.

analýza výnosů a nákladů, odhad nákladů [eko.]

average cost pricing

oceňování na bázi průměrných nákladů [eko.]

ambient air standard

ambient air standard [eko.]

additional cost

vícenáklady

accounting cost

účetní náklady

above standard

nadprůměrný

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena