Online slovník a překladač

Výsledek překladu cost advantage

Počet nalezených překladů: >100 (0.00107 s)

cost advantage

výhoda nižších nákladů

cost

stál (past)
cena n:
náklad
stát
stojí
cost/cost/cost v: [neprav.]
náklady
výdaje
výdaje, náklady [eko.]

advantage

využít
přednost n:
prospěch n:
zvýhodnit v:
výhoda

take advantage of

vyzrát na koho
využít čeho
využít

take advantage

využít v:
těžit v:
zneužít v:

cost price

nákladová cena
výrobní cena
nákupní cena

unit cost

jednotkové náklady [eko.]
pořizovací cena

low-cost

úsporný adj:
levný

historical cost

historická cena
pořizovací cena

cost-push inflation

inflace tlačená náklady
nákladová inflace [eko.]

cost-effectiveness

rentabilita n:
nákladová efektivnost [eko.]

cost-effective

nákladově-efektivní [eko.]
rentabilní adj:

cost you

stát mnoho peněz
stát mnoho úsilí

user cost

uživatelské náklady

travel cost method, hedonic

metoda cestovních nákladů, hedonická [eko.]

travel cost method

metoda cestovních nákladů [eko.]

travel cost

cestovné

transaction cost

transakční náklady

sunk cost

utopené náklady [fin.]

social cost

společenské náklady

risk-free cost of capital

bezrizikové náklady kapitálu [eko.]

replacement cost

náklady náhrady [eko.]

recycling, cost factors

recyklace, faktor nákladů [eko.]

public advantage

veřejné blaho, veřejný prospěch

operating cost

náklady na provoz n:

marginal external cost

marginální externí náklad [eko.]

marginal cost pricing

cenová tvorba podle marginálních nákladů [eko.]

marginal cost of exploration

marginální náklady na průzkum [eko.]

marginal cost factor

faktor mezních nákladů [eko.]

marginal cost

marginální náklad [eko.]

long-run average cost curve

křivka dlouhodobých průměrných nákladů [eko.]

least-cost planning

plánování podle nejnižších nákladů [eko.]

law of comparative advantage

zákon komparativních výhod [eko.]

labor cost

mzdové náklady

increasing-cost industry

odvětví s rostoucími náklady [eko.]

implicit cost

implicitní náklady [fin.]

full cost principle

princip úplných nákladů [eko.]

fixed cost

stálé náklady

emission reduction, cost effective policies

redukce emisí, politika nákladové efektivnosti [eko.]

decreasing-cost industry

odvětví s klesajícími náklady [eko.]

cost-efficient

nákladově efektivní adj:

cost-effectiveness rule

pravidlo nákladové efektivnosti [eko.]

cost-effectiveness principle

princip efektivnosti nákladů [eko.]

cost-effectiveness analysis

analýza efektivnosti nákladů [eko.]

cost-cutting

nákladové snížení (škrty) [eko.]

cost-benefit criterion

kritérium nákladů a užitku [eko.]

cost-benefit analysis

nákladově-přínosová analýza [eko.]

cost, standard

standartní náklad [eko.]

cost, marginal user

náklad, marginální uživatel [eko.]

cost of sales

prodejní náklady [eko.]

cost of living

životní náklady

cost of labour

náklady práce

cost of capital

náklady (cena) kapitálu [eko.]

cost effectiveness analysis.

analýza efektivnosti nákladů [eko.]

cost effectiveness analysis, optimisation procedure

optimalizační postup pro stanovení efektivnosti nákladů [eko.]

cost effectiveness

efektivnost nákladů

cost effective

nákladově efektivní [eko.]

cost cutting

snížení nákladů

cost center

nákladové středisko n:

cost an arm and a leg

stát mnoho peněz

cost a pretty penny

stát mnoho peněz

constant-cost industry

odvětví spevnými náklady [eko.]

competitive advantage

konkurenční výhoda

comparative advantage

komparativní výhody [eko.]

benefit-cost ratio

poměr výnosy-náklady [eko.]

benefit-cost analysis.

analýza výnosů a nákladů [eko.]

benefit-cost analysis, recreation benefits.

analýza výnosů a nákladů, výnosy z rekreace [eko.]

benefit-cost analysis, discount rate.

analýza výnosů a nákladů, diskontní sazba [eko.]

benefit-cost analysis, cost estimation.

analýza výnosů a nákladů, odhad nákladů [eko.]

average cost pricing of utilites.

stanovení cen veřejných výrob podle průměrných nákladů [eko.]

average cost pricing

oceňování na bázi průměrných nákladů [eko.]

additional cost

vícenáklady

accounting cost

účetní náklady

absolute advantage

absolutní výhoda [eko.]

How much does it cost?

Kolik to stojí?

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena