Online slovník a překladač

Výsledek překladu cost effectiveness analysis, optimisation procedure

Počet nalezených překladů: >100 (0.00233 s)

cost effectiveness analysis, optimisation procedure

optimalizační postup pro stanovení efektivnosti nákladů [eko.]

cost

náklad
cena n:
stát
stál (past)
výdaje, náklady [eko.]
stojí
cost/cost/cost v: [neprav.]
výdaje
náklady

procedure

činnost n:
postup n:
proces n:
procedura n:
obvyklý postup n:

effectiveness

efektivnost
účinnost n:
efektivita n:

analysis

analýza
rozbor, analýza [eko.]
rozbor

unit cost

pořizovací cena
jednotkové náklady [eko.]

uncertainty analysis

analýza neurčitosti [eko.]
analýza nejistot [eko.]

systems analysis

systémová analýza [eko.]
analýza systémů n:

rules of procedure

jednací řád
profesní řád

low-cost

levný
úsporný adj:

historical cost

historická cena
pořizovací cena

cost-effectiveness

nákladová efektivnost [eko.]
rentabilita n:

cost you

stát mnoho úsilí
stát mnoho peněz

cost price

nákladová cena
nákupní cena

x-ray analysis

rentgenová analýza n: [fyz.] 6 6

user cost

uživatelské náklady

trial-and-error procedure

metoda pokus omyl

trend analysis

rozbor tendence

travel cost

cestovné

transaction cost

transakční náklady

sunk cost

utopené náklady [fin.]

structural analysis

statika n:

social cost

společenské náklady

sensitivity analysis

analýza citlivosti [eko.]

self-analysis

sebeanalýza n:

replacement cost

náklady náhrady [eko.]

quantitative analysis

kvantitativní analýza n:

public choice analysis

analýza veřejné volby [eko.]

paralysis by analysis

paralýza analýzou [eko.]

optimization procedure

optimalizační procedura [eko.]

optimisation

optimalizace n:

operating cost

náklady na provoz n:

materials balance analysis

analýza rovnováhy materiálů [eko.]

market analysis

analýza trhu n:

marginal cost

marginální náklad [eko.]

marginal analysis

marginální analýza [eko.]

linearized multistage procedure

lineární vícestupňový model [eko.]

life-cycle inventory analysis

inventarizační analýza životního cyklu [eko.]

life-cycle analysis

analýza životního cyklu [eko.]

life cycle inventory analysis

inventarizační analýza životního cyklu [eko.]

inventory analysis

inventurní analýza [eko.]

interval data survival analysis

analýza intervalových dat přežití [eko.]

intensity of use analysis

analýza intenzity využívání [eko.]

input-output analysis

input-output analýza (analýza vstupu a výstupu) [eko.]

in-house analysis

analýza v domě [eko.]

impact analysis

analýza vlivu [eko.]

hazard analysis

analýza nebezpečí n: [tech.]

fixed cost

stálé náklady

environmental inventory analysis

inventarizační analýza [eko.]

effectiveness of pesticide application

efektivnost použití pesticidů [eko.]

economic effectiveness of pesticide application

ekonomická efektivnost použití pesticidu [eko.]

cost-efficient

nákladově efektivní adj:

cost-effectiveness rule

pravidlo nákladové efektivnosti [eko.]

cost-effectiveness principle

princip efektivnosti nákladů [eko.]

cost-effectiveness analysis

analýza efektivnosti nákladů [eko.]

cost-benefit analysis

nákladově-přínosová analýza [eko.]

cost, standard

standartní náklad [eko.]

cost effectiveness analysis.

analýza efektivnosti nákladů [eko.]

cost effectiveness

efektivnost nákladů

cost effective

nákladově efektivní [eko.]

cost center

nákladové středisko n:

cost advantage

výhoda nižších nákladů

consequence analysis

analýza následků [tech.]

causal analysis

analýza příčin

biological quantitative analysis

biologický kvantitativní rozbor (hydrobiologie) [eko.]

biological qualitative analysis

biologický kvalitativní rozbor (hydrobiologie) [eko.]

benefit-cost analysis.

analýza výnosů a nákladů [eko.]

benefit-cost analysis, recreation benefits.

analýza výnosů a nákladů, výnosy z rekreace [eko.]

benefit-cost analysis, pollution control benefits.

analýza výnosů a nákladů, výnosy z omezování znečištění [eko.]

benefit-cost analysis, measurement of benefits.

analýza výnosů a nákladů, měření výnosů [eko.]

benefit-cost analysis, discount rate.

analýza výnosů a nákladů, diskontní sazba [eko.]

benefit-cost analysis, cost estimation.

analýza výnosů a nákladů, odhad nákladů [eko.]

additional cost

vícenáklady

accounting cost

účetní náklady

Regulatory Impact Analysis (RIA).

analýza regulačního dopadu [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena