Online slovník a překladač

Výsledek překladu cost-benefit analysis

Počet nalezených překladů: >100 (0.00233 s)

cost-benefit analysis

nákladově-přínosová analýza [eko.]

benefit

prospět
prospěch
užitek
benefiční adj:
prospěšnost n:
dávka n:
prospívat v:
blaho n:
přínos n:
odškodné
dobrodiní
podpora [eko.]
výhoda n:
výsada n:

cost

cost/cost/cost v: [neprav.]
stojí
cena n:
náklad
náklady
stát
výdaje
stál (past)
výdaje, náklady [eko.]

analysis

rozbor
rozbor, analýza [eko.]
analýza

unit cost

jednotkové náklady [eko.]
pořizovací cena

uncertainty analysis

analýza nejistot [eko.]
analýza neurčitosti [eko.]

systems analysis

systémová analýza [eko.]
analýza systémů n:

sickness benefit

nemocenské adj:
nemocenské dávky

low-cost

úsporný adj:
levný

cost you

stát mnoho úsilí
stát mnoho peněz

cost price

nákupní cena
nákladová cena

x-ray analysis

rentgenová analýza n: [fyz.] 6 6

user cost

uživatelské náklady

unempoloyment benefit

dávky v nezaměstnanosti

trend analysis

rozbor tendence

travel cost

cestovné

transaction cost

transakční náklady

sunk cost

utopené náklady [fin.]

structural analysis

statika n:

social cost

společenské náklady

sensitivity analysis

analýza citlivosti [eko.]

self-analysis

sebeanalýza n:

risk-benefit studies

studie riziko-výnos [eko.]

replacement cost

náklady náhrady [eko.]

quantitative analysis

kvantitativní analýza n:

public choice analysis

analýza veřejné volby [eko.]

paralysis by analysis

paralýza analýzou [eko.]

operating cost

náklady na provoz n:

materials balance analysis

analýza rovnováhy materiálů [eko.]

market analysis

analýza trhu n:

marginal net private benefit

marginální čistý soukromý výnos [eko.]

marginal cost

marginální náklad [eko.]

marginal analysis

marginální analýza [eko.]

life-cycle inventory analysis

inventarizační analýza životního cyklu [eko.]

life-cycle analysis

analýza životního cyklu [eko.]

life cycle inventory analysis

inventarizační analýza životního cyklu [eko.]

labor cost

mzdové náklady

inventory analysis

inventurní analýza [eko.]

interval data survival analysis

analýza intervalových dat přežití [eko.]

intensity of use analysis

analýza intenzity využívání [eko.]

input-output analysis

input-output analýza (analýza vstupu a výstupu) [eko.]

in-house analysis

analýza v domě [eko.]

impact analysis

analýza vlivu [eko.]

historical cost

historická cena

hazard analysis

analýza nebezpečí n: [tech.]

fixed cost

stálé náklady

environmental inventory analysis

inventarizační analýza [eko.]

direct environmental benefit

přímý environmentální přínos [eko.]

decision rules, benefit/cost ratio criterion.

rozhodovací pravidla, kritérium poměru výnos/náklad [eko.]

cost-efficient

nákladově efektivní adj:

cost-effectiveness analysis

analýza efektivnosti nákladů [eko.]

cost-benefit criterion

kritérium nákladů a užitku [eko.]

cost effectiveness analysis.

analýza efektivnosti nákladů [eko.]

cost effectiveness analysis, optimisation procedure

optimalizační postup pro stanovení efektivnosti nákladů [eko.]

consequence analysis

analýza následků [tech.]

causal analysis

analýza příčin

biological quantitative analysis

biologický kvantitativní rozbor (hydrobiologie) [eko.]

biological qualitative analysis

biologický kvalitativní rozbor (hydrobiologie) [eko.]

bias, benefit part-whole

zkreslení, částečné-celkové přínos [eko.]

benefit-cost ratio

poměr výnosy-náklady [eko.]

benefit-cost analysis.

analýza výnosů a nákladů [eko.]

benefit-cost analysis, recreation benefits.

analýza výnosů a nákladů, výnosy z rekreace [eko.]

benefit-cost analysis, pollution control benefits.

analýza výnosů a nákladů, výnosy z omezování znečištění [eko.]

benefit-cost analysis, measurement of benefits.

analýza výnosů a nákladů, měření výnosů [eko.]

benefit-cost analysis, discount rate.

analýza výnosů a nákladů, diskontní sazba [eko.]

benefit-cost analysis, cost estimation.

analýza výnosů a nákladů, odhad nákladů [eko.]

additional cost

vícenáklady

additional accident benefit

připojištění [fin.]

accounting cost

účetní náklady

Regulatory Impact Analysis (RIA).

analýza regulačního dopadu [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena