Online slovník a překladač

Výsledek překladu cost-benefit criterion

Počet nalezených překladů: >100 (0.00227 s)

cost-benefit criterion

kritérium nákladů a užitku [eko.]

benefit

prospívat v:
prospěšnost n:
podpora [eko.]
prospěch
dobrodiní
odškodné
benefiční adj:
prospět
blaho n:
dávka n:
výsada n:
přínos n:
výhoda n:
užitek

cost

výdaje
náklad
náklady
cost/cost/cost v: [neprav.]
stojí
výdaje, náklady [eko.]
cena n:
stál (past)
stát

cost price

nákladová cena
nákupní cena
výrobní cena

unit cost

pořizovací cena
jednotkové náklady [eko.]

sickness benefit

nemocenské dávky
nemocenské adj:

low-cost

úsporný adj:
levný

historical cost

pořizovací cena
historická cena

cost-effectiveness

nákladová efektivnost [eko.]
rentabilita n:

cost-effective

rentabilní adj:
nákladově-efektivní [eko.]

cost you

stát mnoho peněz
stát mnoho úsilí

water quality criterion

kritérium jakosti vody [eko.]

user cost

uživatelské náklady

unempoloyment benefit

dávky v nezaměstnanosti

travel cost method

metoda cestovních nákladů [eko.]

travel cost

cestovné

transaction cost

transakční náklady

technologic water quality criterion

technologické kritérium jakosti vody [eko.]

sunk cost

utopené náklady [fin.]

stability criterion

kritérium stability [tech.]

social cost

společenské náklady

sharp productivity criterion

ostré kritérium produktivity [eko.]

risk-benefit studies

studie riziko-výnos [eko.]

replacement cost

náklady náhrady [eko.]

recycling, cost factors

recyklace, faktor nákladů [eko.]

pisciculture water quality criterion

rybochovné kritérium jakosti vody [eko.]

operating cost

náklady na provoz n:

minimax regret decision criterion

minimaxové kritérium špatných rozhodnutí [eko.]

maximum net-present-value criterion

kritérium maximální čisté současné hodnoty [eko.]

maxi-min criterion

kritérium maxi-mini [eko.]

marginal net private benefit

marginální čistý soukromý výnos [eko.]

marginal cost factor

faktor mezních nákladů [eko.]

marginal cost

marginální náklad [eko.]

labor cost

mzdové náklady

integral criterion

integrální kritérium [mat.]

implicit cost

implicitní náklady [fin.]

hygienic water quality criterion

hygienické kritérium jakosti vody [eko.]

fixed cost

stálé náklady

environmental performance criterion

kritérium environmentálního profilu [eko.]

economic water quality criterion

ekonomické kriterium jakosti vody [eko.]

ecological water quality criterion

ekologické kriterium jakosti vody [eko.]

direct environmental benefit

přímý environmentální přínos [eko.]

depletable resources, positive net-present-value criterion.

rozh. pravidla, kritérium kladné čisté současné hodnoty [eko.]

depletable resources, maximum net-present-value criterion.

rozh. pravidla, kritérium maximální čisté současné hodnoty [eko.]

decision rules, benefit/cost ratio criterion.

rozhodovací pravidla, kritérium poměru výnos/náklad [eko.]

criterion

kritérium n:

cost-efficient

nákladově efektivní adj:

cost-cutting

nákladové snížení (škrty) [eko.]

cost-benefit analysis

nákladově-přínosová analýza [eko.]

cost, standard

standartní náklad [eko.]

cost effectiveness

efektivnost nákladů

cost effective

nákladově efektivní [eko.]

cost cutting

snížení nákladů

cost center

nákladové středisko n:

cost advantage

výhoda nižších nákladů

constant-cost industry

odvětví spevnými náklady [eko.]

broad productivity criterion

široké kritérium produktivity [eko.]

bias, benefit part-whole

zkreslení, částečné-celkové přínos [eko.]

benefit-cost ratio

poměr výnosy-náklady [eko.]

benefit-cost analysis.

analýza výnosů a nákladů [eko.]

benefit-cost analysis, recreation benefits.

analýza výnosů a nákladů, výnosy z rekreace [eko.]

benefit-cost analysis, pollution control benefits.

analýza výnosů a nákladů, výnosy z omezování znečištění [eko.]

benefit-cost analysis, measurement of benefits.

analýza výnosů a nákladů, měření výnosů [eko.]

benefit-cost analysis, discount rate.

analýza výnosů a nákladů, diskontní sazba [eko.]

benefit-cost analysis, cost estimation.

analýza výnosů a nákladů, odhad nákladů [eko.]

average cost pricing

oceňování na bázi průměrných nákladů [eko.]

additional cost

vícenáklady

additional accident benefit

připojištění [fin.]

accounting cost

účetní náklady

Nyquist stability criterion

Nyquistovo kritérium stability [tech.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena