Online slovník a překladač

Výsledek překladu costs, compliance

Počet nalezených překladů: 67 (0.01932 s)

costs, compliance.

náklady na splnění [eko.]

compliance

svolení n:
shoda n: [tech.]
vyhovění n:
vyhovění, svolení, harmonie [eko.]
dodržení n:
splnění n:

costs

stojí
výdaje
náklady n: pl.

non-compliance

nevyhovění n:
nesoulad

variable costs

variabilní (proměnlivé) náklady [eko.]

transaction costs

transakční náklady [eko.]

total costs

celkové náklady

to subtract costs

odečíst náklady

risk costs

rizikové náklady [fin.]

production costs

výrobní náklady

private costs

soukromé náklady [eko.]

overhead costs

režijní náklady [eko.]

non-compliance fees

pokuty za nesplnění [eko.]

market allocation, and environmental costs

tržní alokace a environmentální náklady [eko.]

marginal variable costs

marginální proměnné (variabilní) náklady [eko.]

marginal costs

mezní náklady

law of increasing costs

zákon rostoucích nákladů [eko.]

labour costs

mzdové náklady

internalized costs

internalizované náklady [eko.]

initial compliance

počáteční vyhovění [eko.]

full costs

celkové /úplné/ náklady [eko.]

disposal costs

náklady na likvidaci odpadu

cross-compliance

vzájemné vyhovění [eko.]

costs, variable

náklady variabilní [eko.]

costs, user

náklady uživatele [eko.]

costs, transaction

náklady, transakce [eko.]

costs, total

náklady celkově [eko.]

costs, time

náklady, čas [eko.]

costs, supervision

náklady, dohled [eko.]

costs, sunk

náklady, utopené (ztracené) [eko.]

costs, social

náklady, společenské [eko.]

costs, production (manufacturing)

výrobní náklady [eko.]

costs, overhead

režijní náklady [eko.]

costs, opportunity.

náklady příležitostí [eko.]

costs, operational

náklady, provozní [eko.]

costs, operating

náklady, provozní [eko.]

costs, monopoly

náklady, monopol [eko.]

costs, marginal

náklady, marginální [eko.]

costs, labour

náklady, práce [eko.]

costs, information

náklady, informace [eko.]

costs, indirect

náklady, nepřímé [eko.]

costs, implicit

náklady, implicitní [eko.]

costs, fixed

náklady, fixní [eko.]

costs, external

náklady, externí [eko.]

costs, engineering

náklady, řízení [eko.]

costs, enforcement

náklady, vynucení [eko.]

costs, contracting

náklady, uzavření dohody [eko.]

costs, commuting

náklady, dojíždění [eko.]

costs, clean-up

náklady, vyčištění [eko.]

costs, adjustment

náklady na přizpůsobení [eko.]

costs, abatement

náklady, snižování [eko.]

compliance, initial

vyhovění, počáteční [eko.]

compliance, continuous

vyhovění, dlouhodobé [eko.]

average costs

průměrné náklady

at all costs

za každou cenu adv:

anticipatory compliance.

anticipační vyhovění [eko.]

allocate costs

alokovat náklady

Non-recoverable costs

Nepřeúčtovatelné náklady

Level of Compliance

úroveň vyhovění [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2018 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena