Online slovník a překladač

Výsledek překladu costs, fixed

Počet nalezených překladů: 82 (0.00155 s)

costs, fixed

náklady, fixní [eko.]

fixed

stálý adj:
nehybný adj:
ustálený adj:
upevnil
upevněný adj:
připevněný adj:
stabilní
nepohyblivý adj:
neměnný adj:
fixovaný adj:
pevný adj:

fixed capital

investiční kapitál
fixní aktiva
fixní kapitál
stálý kapitál

fixed assets

základní jmění
fixní aktiva
fixní majetek

costs

výdaje
stojí
náklady n: pl.

fixed rate

fixní taxa [eko.]
fixní sazba [eko.]

well-fixed

zámožný adj:

variable costs

variabilní (proměnlivé) náklady [eko.]

transaction costs

transakční náklady [eko.]

total costs

celkové náklady

to subtract costs

odečíst náklady

risk costs

rizikové náklady [fin.]

production costs

výrobní náklady

private costs

soukromé náklady [eko.]

overhead costs

režijní náklady [eko.]

market allocation, and environmental costs

tržní alokace a environmentální náklady [eko.]

marginal variable costs

marginální proměnné (variabilní) náklady [eko.]

marginal costs

mezní náklady

law of increasing costs

zákon rostoucích nákladů [eko.]

labour costs

mzdové náklady

internalized costs

internalizované náklady [eko.]

full costs

celkové /úplné/ náklady [eko.]

fixed spot height

ham [eko.]

fixed scale of charges

fixní rozsah poplatků [eko.]

fixed rate loan

půjčka s pevnou sazbou [eko.]

fixed interest rate

fixní úroková sazba

fixed income

fixní příjem [eko.]

fixed expenses

fixní náklady [eko.]

fixed exchange rate

pevný (fixní) měnový kurz

fixed cost

stálé náklady

fixed charge

fixní poplatek [eko.]

disposal costs

náklady na likvidaci odpadu

costs, variable

náklady variabilní [eko.]

costs, user

náklady uživatele [eko.]

costs, transaction

náklady, transakce [eko.]

costs, total

náklady celkově [eko.]

costs, time

náklady, čas [eko.]

costs, supervision

náklady, dohled [eko.]

costs, sunk

náklady, utopené (ztracené) [eko.]

costs, social

náklady, společenské [eko.]

costs, production (manufacturing)

výrobní náklady [eko.]

costs, overhead

režijní náklady [eko.]

costs, opportunity.

náklady příležitostí [eko.]

costs, operational

náklady, provozní [eko.]

costs, operating

náklady, provozní [eko.]

costs, monopoly

náklady, monopol [eko.]

costs, marginal

náklady, marginální [eko.]

costs, labour

náklady, práce [eko.]

costs, information

náklady, informace [eko.]

costs, indirect

náklady, nepřímé [eko.]

costs, implicit

náklady, implicitní [eko.]

costs, external

náklady, externí [eko.]

costs, engineering

náklady, řízení [eko.]

costs, enforcement

náklady, vynucení [eko.]

costs, contracting

náklady, uzavření dohody [eko.]

costs, compliance.

náklady na splnění [eko.]

costs, commuting

náklady, dojíždění [eko.]

costs, clean-up

náklady, vyčištění [eko.]

costs, adjustment

náklady na přizpůsobení [eko.]

costs, abatement

náklady, snižování [eko.]

average costs

průměrné náklady

at all costs

za každou cenu adv:

allocate costs

alokovat náklady

Non-recoverable costs

Nepřeúčtovatelné náklady

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena