Online slovník a překladač

Výsledek překladu costs, marginal

Počet nalezených překladů: 77 (0.00182 s)

costs, marginal

náklady, marginální [eko.]

marginal

hraniční adj:
okrajový
mezní adj:

costs

stojí
náklady n: pl.
výdaje

variable costs

variabilní (proměnlivé) náklady [eko.]

transaction costs

transakční náklady [eko.]

total costs

celkové náklady

to subtract costs

odečíst náklady

risk costs

rizikové náklady [fin.]

production costs

výrobní náklady

private costs

soukromé náklady [eko.]

overhead costs

režijní náklady [eko.]

market allocation, and environmental costs

tržní alokace a environmentální náklady [eko.]

marginal variable costs

marginální proměnné (variabilní) náklady [eko.]

marginal utility

mezní užitečnost [eko.]

marginal unit

marginální jednotka [eko.]

marginal tax rate

marginální daňová sazba [eko.]

marginal revenue product of labour

mezní příjmový produkt práce [eko.]

marginal revenue

marginální příjem [eko.]

marginal profit

marginální zisk [eko.]

marginal productivity theory of income distribution

teorie mezní produktivity rozdělování důchodů [eko.]

marginal net private benefit

marginální čistý soukromý výnos [eko.]

marginal external cost

marginální externí náklad [eko.]

marginal costs

mezní náklady

marginal cost pricing

cenová tvorba podle marginálních nákladů [eko.]

marginal cost of exploration

marginální náklady na průzkum [eko.]

marginal cost factor

faktor mezních nákladů [eko.]

marginal cost

marginální náklad [eko.]

marginal analysis

marginální analýza [eko.]

law of increasing costs

zákon rostoucích nákladů [eko.]

law of diminishing marginal utility

zákon klesající mezní užitečnosti [eko.]

law of diminishing marginal productivity

zákon klesající marginální produktivity [eko.]

labour costs

mzdové náklady

internalized costs

internalizované náklady [eko.]

full costs

celkové /úplné/ náklady [eko.]

equal marginal utility of income

ekvivalentní marginální užitek z příjmu [eko.]

equal marginal utility of consumption

stejný marginální užitek ze spotřeby [eko.]

disposal costs

náklady na likvidaci odpadu

diminishing marginal utility of consumption

snižování marginální užitné hodnoty spotřeby [eko.]

costs, variable

náklady variabilní [eko.]

costs, user

náklady uživatele [eko.]

costs, transaction

náklady, transakce [eko.]

costs, total

náklady celkově [eko.]

costs, time

náklady, čas [eko.]

costs, supervision

náklady, dohled [eko.]

costs, sunk

náklady, utopené (ztracené) [eko.]

costs, social

náklady, společenské [eko.]

costs, production (manufacturing)

výrobní náklady [eko.]

costs, overhead

režijní náklady [eko.]

costs, opportunity.

náklady příležitostí [eko.]

costs, operational

náklady, provozní [eko.]

costs, operating

náklady, provozní [eko.]

costs, monopoly

náklady, monopol [eko.]

costs, labour

náklady, práce [eko.]

costs, information

náklady, informace [eko.]

costs, indirect

náklady, nepřímé [eko.]

costs, implicit

náklady, implicitní [eko.]

costs, fixed

náklady, fixní [eko.]

costs, external

náklady, externí [eko.]

costs, engineering

náklady, řízení [eko.]

costs, enforcement

náklady, vynucení [eko.]

costs, contracting

náklady, uzavření dohody [eko.]

costs, compliance.

náklady na splnění [eko.]

costs, commuting

náklady, dojíždění [eko.]

costs, clean-up

náklady, vyčištění [eko.]

costs, adjustment

náklady na přizpůsobení [eko.]

costs, abatement

náklady, snižování [eko.]

cost, marginal user

náklad, marginální uživatel [eko.]

average costs

průměrné náklady

at all costs

za každou cenu adv:

allocate costs

alokovat náklady

Non-recoverable costs

Nepřeúčtovatelné náklady

Marginal Propensity to Save (MPS).

mezní sklon k úsporám [eko.]

Marginal Propensity to Consume (MPC).

mezní sklon ke spotřebě [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena