Online slovník a překladač

Výsledek překladu costs, production (manufacturing)

Počet nalezených překladů: 96 (0.00216 s)

costs, production (manufacturing)

výrobní náklady [eko.]

production

inscenace n:
výrobní
plod n:
dílo v:
výtvor n:
produkční
výroba
produkce
tvorba n:

manufacturing

vyrábí v:
výroba [eko.]
zpracovatelský adj:
vyrábějící v:
výrobní

costs

stojí
náklady n: pl.
výdaje

waste production prevention

předcházení vzniku odpadu [eko.]

variable costs

variabilní (proměnlivé) náklady [eko.]

transaction costs

transakční náklady [eko.]

total costs

celkové náklady

to subtract costs

odečíst náklady

subsistence production

produkce potravin [eko.]

secondary production

sekundární produkce (hydrobiologie) [eko.]

roundabout production

zprostředkovaná výroba [eko.]

risk costs

rizikové náklady [fin.]

production-possibility frontier

hranice produkčních možností [eko.]

production target

výrobní cíl [eko.]

production rate

produkční výkon (limnologie) [eko.]

production possibility frontier

hranice produkčních možností

production possibilities curve

křivka výrobních možností [eko.]

production function

produkční funkce [eko.]

production ecology

produkční ekologie [eko.]

production costs

výrobní náklady

production and delivery energy

výroba a uvolňování energie [eko.]

private costs

soukromé náklady [eko.]

primary production

primární produkce (hydrobiologie) [eko.]

post-production

úprava filmového materiálu

overhead costs

režijní náklady [eko.]

over-production

nadvýroba n:

net production rate

čistý produkční výkon (limnologie) [eko.]

net primary production

čistá primární produkce (limnologie) [eko.]

net aerial production

čistá vzdušná produkce (limnologie) [eko.]

mass production

velkovýroba n:

market allocation, and environmental costs

tržní alokace a environmentální náklady [eko.]

marginal variable costs

marginální proměnné (variabilní) náklady [eko.]

marginal costs

mezní náklady

manufacturing, process, and formulation

výroba, proces a formulace [eko.]

manufacturing industry

zpracovatelský průmysl

law of increasing costs

zákon rostoucích nákladů [eko.]

labour costs

mzdové náklady

internalized costs

internalizované náklady [eko.]

inefficient production

neefektivní výroba [eko.]

household production function

produkční funkce domácnosti [eko.]

gross production rate

celkový produkční výkon (limnologie) [eko.]

gross primary production

celková primární produkce (limnologie) [eko.]

full costs

celkové /úplné/ náklady [eko.]

factors of production

výrobní faktory

efficient production

efektivní výroba [eko.]

disposal costs

náklady na likvidaci odpadu

costs, variable

náklady variabilní [eko.]

costs, user

náklady uživatele [eko.]

costs, transaction

náklady, transakce [eko.]

costs, total

náklady celkově [eko.]

costs, time

náklady, čas [eko.]

costs, supervision

náklady, dohled [eko.]

costs, sunk

náklady, utopené (ztracené) [eko.]

costs, social

náklady, společenské [eko.]

costs, overhead

režijní náklady [eko.]

costs, opportunity.

náklady příležitostí [eko.]

costs, operational

náklady, provozní [eko.]

costs, operating

náklady, provozní [eko.]

costs, monopoly

náklady, monopol [eko.]

costs, marginal

náklady, marginální [eko.]

costs, labour

náklady, práce [eko.]

costs, information

náklady, informace [eko.]

costs, indirect

náklady, nepřímé [eko.]

costs, implicit

náklady, implicitní [eko.]

costs, fixed

náklady, fixní [eko.]

costs, external

náklady, externí [eko.]

costs, engineering

náklady, řízení [eko.]

costs, enforcement

náklady, vynucení [eko.]

costs, contracting

náklady, uzavření dohody [eko.]

costs, compliance.

náklady na splnění [eko.]

costs, commuting

náklady, dojíždění [eko.]

costs, clean-up

náklady, vyčištění [eko.]

costs, adjustment

náklady na přizpůsobení [eko.]

costs, abatement

náklady, snižování [eko.]

average costs

průměrné náklady

at all costs

za každou cenu adv:

allocate costs

alokovat náklady

Non-recoverable costs

Nepřeúčtovatelné náklady

Ecological Production and Allocation System (EPAS).

systém ekologické výroby a alokace (EPAS) [eko.]

Computer Aided Manufacturing

počítačem podporovaná výroba [it.]

Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing

počítačem podporované návrhářství/počítačem podporovaná výroba [it.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena