Online slovník a překladač

Výsledek překladu costs, social

Počet nalezených překladů: 85 (0.00192 s)

costs, social

náklady, společenské [eko.]

social

družný adj:
sociální
společenský
přátelský adj:

costs

výdaje
stojí
náklady n: pl.

social security

sociální zabezpečení
sociální ochrana [eko.]

social benefits

sociální dávky
společenské přínosy [eko.]

variable costs

variabilní (proměnlivé) náklady [eko.]

transaction costs

transakční náklady [eko.]

total costs

celkové náklady

to subtract costs

odečíst náklady

social-economic landscape function

sociálně-ekonomická funkce krajiny [eko.]

social worker

sociální pracovník

social work

sociální péče

social welfare function

funkce sociálního blahobytu [eko.]

social time preference rate

míra společenské preference času [eko.]

social system

společenský systém [eko.]

social studies

sociologické studium

social stratum

společnská vrstva n:

social strata

společenské vrstvy n:

social services

sociální péče

social service

organizovaná pečovatelská služba

social security contribution

příspěvek na sociální zabezpečení [eko.]

social science

společenská věda n:

social releaser stimulus

sociálně iniciující stimul [eko.]

social regulation

společenská regulace [eko.]

social product

společenský produkt [eko.]

social overhead capital

společenský režijní kapitál [eko.]

social exclusion

sociální vyloučení n:

social efficiency

společenská efektivnost [eko.]

social damage

sociální škoda [eko.]

social cost

společenské náklady

social consumption theory

teorie sociální spotřeby [eko.]

risk costs

rizikové náklady [fin.]

production costs

výrobní náklady

private costs

soukromé náklady [eko.]

overhead costs

režijní náklady [eko.]

market allocation, and environmental costs

tržní alokace a environmentální náklady [eko.]

marginal variable costs

marginální proměnné (variabilní) náklady [eko.]

marginal costs

mezní náklady

law of increasing costs

zákon rostoucích nákladů [eko.]

labour costs

mzdové náklady

internalized costs

internalizované náklady [eko.]

full costs

celkové /úplné/ náklady [eko.]

disposal costs

náklady na likvidaci odpadu

costs, variable

náklady variabilní [eko.]

costs, user

náklady uživatele [eko.]

costs, transaction

náklady, transakce [eko.]

costs, total

náklady celkově [eko.]

costs, time

náklady, čas [eko.]

costs, supervision

náklady, dohled [eko.]

costs, sunk

náklady, utopené (ztracené) [eko.]

costs, production (manufacturing)

výrobní náklady [eko.]

costs, overhead

režijní náklady [eko.]

costs, opportunity.

náklady příležitostí [eko.]

costs, operational

náklady, provozní [eko.]

costs, operating

náklady, provozní [eko.]

costs, monopoly

náklady, monopol [eko.]

costs, marginal

náklady, marginální [eko.]

costs, labour

náklady, práce [eko.]

costs, information

náklady, informace [eko.]

costs, indirect

náklady, nepřímé [eko.]

costs, implicit

náklady, implicitní [eko.]

costs, fixed

náklady, fixní [eko.]

costs, external

náklady, externí [eko.]

costs, engineering

náklady, řízení [eko.]

costs, enforcement

náklady, vynucení [eko.]

costs, contracting

náklady, uzavření dohody [eko.]

costs, compliance.

náklady na splnění [eko.]

costs, commuting

náklady, dojíždění [eko.]

costs, clean-up

náklady, vyčištění [eko.]

costs, adjustment

náklady na přizpůsobení [eko.]

costs, abatement

náklady, snižování [eko.]

average costs

průměrné náklady

at all costs

za každou cenu adv:

anti-social

protispolečenský

allocate costs

alokovat náklady

Social Prigoginism.

společenská ješitnost [eko.]

Social Darwinism.

společenský darwinismus [eko.]

Non-recoverable costs

Nepřeúčtovatelné náklady

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena