Online slovník a překladač

Výsledek překladu costs, total

Počet nalezených překladů: 92 (0.00203 s)

costs, total

náklady celkově [eko.]

total

celková částka
absolutní
úhrn n:
souhrn n:
totální adj:
součet
celková
celková výše
celkový adj:
souhrnný adj:
úhrnný adj:
celek n:
součtový adj:
celkem adj:
úplný adj:

costs

náklady n: pl.
výdaje
stojí

total irrigation requirement

závlahové množství [eko.]
celková potřeba závlahové vody [eko.]

variable costs

variabilní (proměnlivé) náklady [eko.]

transaction costs

transakční náklady [eko.]

total water consumption

úhrnná celková spotřeba vody [eko.]

total utility

celková užitečnost [eko.]

total soil porosity

celková pórovitost půdy [eko.]

total revenue

celkový výnos [eko.]

total reservoir volume

celkový prostor nádrže [eko.]

total quality management

řízení celkové kvality [eko.]

total porosity

celková pórovitost [eko.]

total outflow

celkový odtok (vody) [eko.]

total of sales

úhrn tržeb

total mineralization

celková mineralizace [eko.]

total income

celkový příjem [eko.]

total herbicide

totální herbicid [eko.]

total harmonic distortion

činitel harmonického zkreslení [el.]

total expenditure

celkové výdaje

total economic value

celková ekonomická hodnota [eko.]

total dose

celková dávka [eko.]

total costs

celkové náklady

total consumptive water use

celková vláhová potřeba [eko.]

total allowable catch

celkový povolený úlovek [eko.]

to subtract costs

odečíst náklady

sum total

součet

soil sterilization by total herbicide

ošetření půdy totálním herbicidem [eko.]

risk costs

rizikové náklady [fin.]

production costs

výrobní náklady

private costs

soukromé náklady [eko.]

overhead costs

režijní náklady [eko.]

market allocation, and environmental costs

tržní alokace a environmentální náklady [eko.]

marginal variable costs

marginální proměnné (variabilní) náklady [eko.]

marginal costs

mezní náklady

law of increasing costs

zákon rostoucích nákladů [eko.]

labour costs

mzdové náklady

internalized costs

internalizované náklady [eko.]

in total

dohromady

full costs

celkové /úplné/ náklady [eko.]

disposal costs

náklady na likvidaci odpadu

costs, variable

náklady variabilní [eko.]

costs, user

náklady uživatele [eko.]

costs, transaction

náklady, transakce [eko.]

costs, time

náklady, čas [eko.]

costs, supervision

náklady, dohled [eko.]

costs, sunk

náklady, utopené (ztracené) [eko.]

costs, social

náklady, společenské [eko.]

costs, production (manufacturing)

výrobní náklady [eko.]

costs, overhead

režijní náklady [eko.]

costs, opportunity.

náklady příležitostí [eko.]

costs, operational

náklady, provozní [eko.]

costs, operating

náklady, provozní [eko.]

costs, monopoly

náklady, monopol [eko.]

costs, marginal

náklady, marginální [eko.]

costs, labour

náklady, práce [eko.]

costs, information

náklady, informace [eko.]

costs, indirect

náklady, nepřímé [eko.]

costs, implicit

náklady, implicitní [eko.]

costs, fixed

náklady, fixní [eko.]

costs, external

náklady, externí [eko.]

costs, engineering

náklady, řízení [eko.]

costs, enforcement

náklady, vynucení [eko.]

costs, contracting

náklady, uzavření dohody [eko.]

costs, compliance.

náklady na splnění [eko.]

costs, commuting

náklady, dojíždění [eko.]

costs, clean-up

náklady, vyčištění [eko.]

costs, adjustment

náklady na přizpůsobení [eko.]

costs, abatement

náklady, snižování [eko.]

average costs

průměrné náklady

at all costs

za každou cenu adv:

ammonia (total)

amoniak (veškerý) (hydrochemie) [eko.]

allocate costs

alokovat náklady

a total stranger

úplný cizinec n:

Non-recoverable costs

Nepřeúčtovatelné náklady

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena