Online slovník a překladač

Výsledek překladu costs, user

Počet nalezených překladů: 71 (0.00177 s)

costs, user

náklady uživatele [eko.]

costs

stojí
náklady n: pl.
výdaje

end-user

koncový uživatel
konečný spotřebitel

end user

konečný uživatel [eko.]
koncový uživatel

variable costs

variabilní (proměnlivé) náklady [eko.]

user-friendly

uživatelsky přívětivé

user-friendliness

uživatelská přívětivost

user interface

uživatelské rozhraní n: [it.]

user friendly

uživatelsky přívětivý

user fees

poplatky za užívání [eko.]

user cost

uživatelské náklady

user charges

uživatelské poplatky [eko.]

user

uživatel n:

transaction costs

transakční náklady [eko.]

total costs

celkové náklady

to subtract costs

odečíst náklady

risk costs

rizikové náklady [fin.]

production costs

výrobní náklady

private costs

soukromé náklady [eko.]

power user

pokročilý uživatel

overhead costs

režijní náklady [eko.]

non-user

neuživatelský adj:

multi-user

víceuživatelský adj:

market allocation, and environmental costs

tržní alokace a environmentální náklady [eko.]

marginal variable costs

marginální proměnné (variabilní) náklady [eko.]

marginal costs

mezní náklady

law of increasing costs

zákon rostoucích nákladů [eko.]

labour costs

mzdové náklady

internalized costs

internalizované náklady [eko.]

full costs

celkové /úplné/ náklady [eko.]

final user

konečný uživatel

disposal costs

náklady na likvidaci odpadu

costs, variable

náklady variabilní [eko.]

costs, transaction

náklady, transakce [eko.]

costs, total

náklady celkově [eko.]

costs, time

náklady, čas [eko.]

costs, supervision

náklady, dohled [eko.]

costs, sunk

náklady, utopené (ztracené) [eko.]

costs, social

náklady, společenské [eko.]

costs, production (manufacturing)

výrobní náklady [eko.]

costs, overhead

režijní náklady [eko.]

costs, opportunity.

náklady příležitostí [eko.]

costs, operational

náklady, provozní [eko.]

costs, operating

náklady, provozní [eko.]

costs, monopoly

náklady, monopol [eko.]

costs, marginal

náklady, marginální [eko.]

costs, labour

náklady, práce [eko.]

costs, information

náklady, informace [eko.]

costs, indirect

náklady, nepřímé [eko.]

costs, implicit

náklady, implicitní [eko.]

costs, fixed

náklady, fixní [eko.]

costs, external

náklady, externí [eko.]

costs, engineering

náklady, řízení [eko.]

costs, enforcement

náklady, vynucení [eko.]

costs, contracting

náklady, uzavření dohody [eko.]

costs, compliance.

náklady na splnění [eko.]

costs, commuting

náklady, dojíždění [eko.]

costs, clean-up

náklady, vyčištění [eko.]

costs, adjustment

náklady na přizpůsobení [eko.]

costs, abatement

náklady, snižování [eko.]

cost, marginal user

náklad, marginální uživatel [eko.]

bloody fucking user

běžný Franta uživatel [zkr., it.] vulg.

average costs

průměrné náklady

at all costs

za každou cenu adv:

allocate costs

alokovat náklady

Non-recoverable costs

Nepřeúčtovatelné náklady

BFU (Bloody Fucking User)

běžný Franta uživatel [zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena