Online slovník a překladač

Výsledek překladu countor furrow irrigation zone

Počet nalezených překladů: >100 (0.00164 s)

countor furrow irrigation zone

přeronový pás [eko.]

irrigation

zavlažování n:
závlaha [eko.]
závlahy [eko.]
zavodňování n:

furrow

brázdit v:
brázda n:
rýha n:
vráska n:

zone

zóna
pásmo

surface irrigation

gravitační závlaha [eko.]
povrchová závlaha [eko.]

sanitary protection zone

PHO pásmo hygienické ochrany [eko.]
pásmo hygienické ochrany [eko.]

protective zone

ochranné pásmo (vody) [eko.]
ochranný pás (eroze) [eko.]

infiltration irrigation

závlaha podmokem [eko.]
podpovrchová závlaha [eko.]

furrow irrigation

podmok z kanálů a příkopů [eko.]
závlaha brázdovým podmokem [eko.]

free trade zone

zóna volného obchodu
oblast volného obchod

zone sampling

zonační odběr vzorku (vody) [eko.]

winter irrigation

zimní závlaha [eko.]

water protection zone

chráněná vodohospodářská oblast [eko.]

washing irrigation

promývací závlaha [eko.]

warming irrigation

oteplovací závlaha [eko.]

war zone

válečná zóna n: [voj.] 6 6

vegetation irrigation

vegetační závlaha [eko.]

trout zone

pstruhové pásmo [eko.]

tropholytic zone

trofolytická vrstva [eko.]

trophogeneous zone

trofogenní vrstva [eko.]

time zone

časová zóna

subsurface irrigation

podpovrchová závlaha [eko.]

sprinkler irrigation

závlaha postřikem [eko.]

spray irrigation

závlaha postřikem [eko.]

special irrigation

zvláštní závlaha [eko.]

sewage irrigation

závlaha odpadními vodami [eko.]

reserve irrigation

zásobní závlaha [eko.]

protective zone of water resources

ochranné pásmo vodních zdrojů [eko.]

preliminary irrigation

předosevní závlaha [eko.]

point irrigation

bodová závlaha n: [eko.]

photic zone

fotická oblast [eko.]

parking zone

parkovací zóna

moistening irrigation

doplňková závlaha [eko.]

loosening zone

zóna nakypření [eko.]

localized irrigation

lokalizovaná závlaha [eko.]

irrigation water

závlahová voda [eko.]

irrigation type

druh závlahy [eko.]

irrigation system

závlahová soustava [eko.]

irrigation surface

závlahová plocha [eko.]

irrigation set

závlahová souprava [eko.]

irrigation season

závlahové období [eko.]

irrigation schedule

plán závlah [eko.]

irrigation regime

režim závlah [eko.]

irrigation rate

závlahová dávka [eko.]

irrigation quality

jakost zavlažování [eko.]

irrigation method

způsob závlahy [eko.]

irrigation machinery

závlahová technika [eko.]

irrigation machine

zavlažovač [eko.]

irrigation furrow

zavlažovací brázda [eko.]

intercepting furrow

záchytný příkop (odvodňování) [eko.]

infiltration zone

vsakovací pás (eroze) [eko.]

infiltration contour furrow

vsakovací průleh [eko.]

hydrogeological zone

hydrogeologický rajon [eko.]

grayling zone

lipanové pásmo [eko.]

furrow soaking

brázdový podmok [eko.]

fish zone

rybí pásmo [eko.]

fertilization irrigation

hnojivá závlaha [eko.]

exclusive economic zone

výlučná ekonomická zóna [eko.]

euphotic zone

eufotická vrstva [eko.]

eulittoral zone

eulitorál [eko.]

erosion furrow

erozní brázda [eko.]

dysphotic zone

dysfotická vrstva [eko.]

drop irrigation

kapková závlaha [eko.]

drip irrigation

kapková závlaha

diverting contour furrow

odváděcí průleh [eko.]

distribution furrow

rozdělovací brázda [eko.]

dispersion irrigation

disperzní závlaha [eko.]

desalting irrigation

promývací závlaha [eko.]

contour furrow terracing

průlehové terasování [eko.]

contour furrow ploughing

brázdování [eko.]

contour furrow

průleh [eko.]

contour ditch flooding zone

přeronový pás [eko.]

contact zone

kontaktní zóna (voda) [eko.]

conditioning irrigation

klimatizační závlaha [eko.]

complementary irrigation

doplňková závlaha [eko.]

compensation zone

kompenzační vrstva (voda) [eko.]

capillary zone

kapilární pásmo (půdní voda) [eko.]

campacting zone

zóna zhutnění [eko.]

buffer zone of water resources

ochranné pásmo vodních zdrojů [eko.]

bream zone

cejnové pásmo [eko.]

basin irrigation

závlaha výtopou [eko.]

barbel zone

parmové pásmo [eko.]

arid zone

aridní zóna [eko.]

aphytic zone

afytická oblast [eko.]

aphotic zone

afotická vrstva [eko.]

antifrost irrigation

protimrazová závlaha [eko.]

aerosol irrigation

aerosolová závlaha [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena