Online slovník a překladač

Výsledek překladu half-pipe

Počet nalezených překladů: >100 (0.00219 s)

half-pipe

U-rampa n:

pipe

trubička n:
lulka n:
potrubí n:
dýmka n:
trubka n:
roura n:
fajfka n:

half

polovička n:
poloviční
polovina
půlka n:
polovice n:
půl

half-hearted

bez nadšení
polovičatý adj:
váhavý adj:

pipe drain

trubkový drén [eko.]
trubní drén [eko.]

pipe down

sklapnout v:
ztichnout v:

half-witted

slabomyslný adj:
přihlouplý adj:

half-wit

hlupák n:
idiot n:

half-life

poločas rozpadu
poločas n:

half-heartedness

polovičatost n:
váhavost n:

half-breed

míšenecký adj:
kříženec n:

half-bred

míšenec n:
kříženec n:

half-and-half

mléko se smetanou
druh piva n:

exhaust pipe

výfuk n:
výfuková roura n:

drain pipe

okap n:
okapová roura

better half

manželka n:
manžel

water pipe

vodovodní trubka n:

waste pipe

odpadová roura n:

ventilation pipe

zavzdušňovací trubka [stav.]

tail pipe

koncová trubka n:

stove-pipe

roura od kamen

scrum-half

úloha hráče v ragby

pipe wrench

trubkový klíč [tech.]

pipe organ

varhany [hud.]

pipe irrigation system

trubní závlahová síť [eko.]

pipe irrigation network

trubní závlahová síť [eko.]

pipe for smoking

dýmka

pipe drainage

trubková drenáž [eko.]

peace pipe

dýmka míru

one-half

polovina n:

irrigation pipe line

závlahové potrubí [eko.]

irrigation branch pipe

závlahová odbočka [eko.]

half-yearly

pololetně adv:

half-truth

polopravda n:

half-track

polopásové vozidlo

half-tone

půltón n:

half-time

poločas n:

half-term

semestrální volno

half-step

půltón n:

half-staff

na půl žerdi

half-sister

nevlastní sestra n:

half-plane

polorovina

half-pint

malé pivo

half-moon

půlměsíc

half-line

polopřímka n: [mat.]

half-length

poloportrét

half-inch

půlpalce n:

half-hourly

každou půlhodinu

half-hour

hodina

half-heartedly

nesměle adv:

half-duplex

poloduplexní adj:

half-dollar

půldolar n:

half-crown

druh staré anglické mince

half-cocked

zbrklý adj:

half-brother

nevlastní bratr

half-baked

nedopečený adj:

half-back

záložník n:

half-assed

uhozený adj:

half year

pololetí

half track

polopásové vozidlo

half time

poločas n:

half step

půltón n:

half sister

nevlastní sestra n:

half past

půl sedmé

half dollar

půldolar n:

half crown

druh staré anglické mince

half brother

nevlastní bratr

half board

polopenze n:

half and half

napůl

half adder

poloviční sčítačka n: [el.]

half a litre

půllitr

first half

pololetí

end-of-pipe technology

technologie na konci potrubí [eko.]

drainage pipe line

drenážní potrubí [eko.]

adapting pipe

tvarovka n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena