Online slovník a překladač

Výsledek překladu off-the-record

Počet nalezených překladů: >100 (0.00225 s)

off-the-record

neoficiální adj:

record

zápis n:
deska
nahrát v:
rekord n:
registrovat v:
záznam
evidence n:
zápis, záznam [eko.]
zapsat v:
nahrávka n:
protokolovat v:

off

z
se
pryč n:
ze
vypnuto
s
vypnutý adj:

run off

odběhl
xeroxovat v:
kopírovat v:

right off the bat

přímo z pálky [idiom]
hned zpočátku [idiom]
hned nazačátek [idiom]

off the record

neoficiálně
neúřední adj:
mimo zápis

first off

nejdříve
především
nejprve [hov.] [amer.]

finish off

zabít
dorazit v:
dokončit

vinyl record

gramofonová deska n: [slang.]
vinyl n:

sawn-off

s upilovanou hlavní adj:
zkrácený adj:

run-off

přetok
odtékající potoky dešťové vody

round off

zakulatit v:
zaokrouhlit v:

ripped off

ošizený adj:
odtrhnul

fob off

zamítnout v:
odmítnout v:

flake off

oprýskat v:
loupat se

fight off

ubránit se v:
odehnat v:

fend off

vyhnout se něčemu
odrazit

claim the honour of being the first

činit si nárok na prvenství
nárokovat si prvenství

beauty is in the eye of the beholder

každému se líbí něco jiného
krása je v oku pozorovatele

world record

světový rekord n:

the abyssal depths of the ocean

nezměrné hlubiny oceánu

tape-record

magnetofonová nahrávka n:

tape record

magnetofonová nahrávka n:

separate the wheat from the chaff

oddělit zrno od plev v: [fráz.]

sawed-off

upilovaný

rush off

vyřítit se

rub off

obrousit v:

roll off

drmolit v:

roar off

odjet v:

rip-off

zlodějna n:

record-holder

držitel rekordu

record-breaking

rekordní adj:

record player

gramofon

record office

archiv (instituce) [eko.]

place on record

protokolovat

phonograph record

fonografický záznam

pay off

splatit v:

off-the-shelf

předem hotový

off-the-rack

konfekční adj:

off-the-cuff

bez přípravy

nip off to the loo

odskočit si

gramophone record

deska

give off

vypouštět v:

gets off

vystupuje

get off

vystoupit v:

fuck off!

odchod! [vulg.]

flow off

odtékat v:

flip off

oklepat v:

feed off

spásat v:

fax off

zafaxovat v:

far-off

odlehlý adj:

can't see the forest for the trees

nevidět les pro stromy [fráz.]

call off the strike

odvolat stávku

call off the dogs

ať mě tví přátelé nechají!

by the end of the week

do konce týdne

break the record

překonat rekord

blow the lid off

prozradit zločin

between the devil and the deep blue sea

v těžké pozici

beat the pants off

s převahou porazit

a chip off the old block

jablko nepadlo daleko od stromu [fráz.]

The King abnegated his power to the ministers

Král složil svoji moc ministrům

RSPCA-The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

Královská společnost na ochranu zvířat zkr

ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off

[zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena