Online slovník a překladač

Výsledek překladu on a wide scale

Počet nalezených překladů: >100 (0.00251 s)

on a wide scale

naplno

wide

obšírný adj:
vytřeštěný (oči) adj:
rozsáhlý adj:
rozlehlý adj:
široko
zeširoka
šíře n:
širý adj:
široký adj:
široce

scale

stupnice, míra [eko.]
miska vah
váha n:
škála
míra
měřítko
šupina n:
stupnice měření

on

v
u
na programu
ve
při
na

sign on

přihlášení n:
přihlásit se v:
přihlásit v:
zaměstnat v:
nastoupit v:

wide-awake

probuzený adj: [přen.]
ostražitý adj: [přen.]
bdělý adj:

large-scale

ve velkém měřítku
velko
velkokapacitní

wide awake

neospalý adj:
úplně bdělý adj:

wage scale

úroveň mezd n:
mzdový tarif n:

settle on

ustálit se na
dohodnout se

scale factor

měřítko n:
konstanta stupnice

scale down

zmenšit v:
zredukovat v:

on call

bez výpovědi
okamžitě

on approval

se souhlasem
na zkoušku

keep on

zaměstnávat dále
setrvat v

hold on

přidržet v:
počkat v:

economies of scale

úspory z rozsahu [eko.]
úspory v rozsahu produkce

world-wide

světový adj:

wide-spread

rozšířený adj:

wide-span irrigation machine

širokozáběrový zavlažovač [eko.]

wide-screen

širokoúhlá obrazovka n:

wide-ranging

rozmanitý adj:

wide-open

široce otevřený adj:

wide-eyed

naivní adj:

wide reading

individuální četba

wide of the mark (to be)

nezakládat se na pravdě

used on a wide scale

široce užívaný

small-scale enterprise

malé podnikání [eko.]

small-scale

v malém měřítku

small scale clean technologies

čisté technologie malých rozměrů [eko.]

sliding scale

pohyblivá stupnice

scale of salary (salary list)

mzdová stupnice [eko.]

scale of economy

rozsah ekonomiky [eko.]

scale of charges (prices)

cenová stupnice [eko.]

scale insect

červec n:

scale back

omezit v:

saprobity scale

stupnice saprobity [eko.]

salary scale

platová stupnice

return to scale

výnos z rozsahu

plant damage scale

stupnice poškození rostlin [eko.]

pH scale

pH stupnice [chem.]

on deck

na palubu

on business

za účelem

on board

na palubě

on air

při vysílání adv:

minor scale

diatonická míra not

minimum efficient scale

Minimální efektivní rozsah [eko.]

major diatonic scale

velká diatonická stupnice n: [hud.]

large-scale clean technologies

širokospektrální čisté technologie [eko.]

knock on

řetězový adj:

jump on

vyskočit v:

international scale

mezinárodní měřítko

insist on

trvat na

inform on

donášet

impinge on

narazit na

hook on

zaháknout v:

full-scale

totální adj:

fixed scale of charges

fixní rozsah poplatků [eko.]

diseconomies of scale

ztráty z rozsahu [eko.]

cut a wide swath

dělat mnoho věcí adj:

constant returns to scale

konstantní výnosy zrozsahu [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena