Online slovník a překladač

Výsledek překladu on the whole

Počet nalezených překladů: >100 (0.00308 s)

on the whole

celkem
vcelku

whole

veškerý adj:
nedotčený adj:
neporušený adj:
všechno n:
celistvý adj:
celek n:
úplný adj:
celý adj:

whole-hearted

upřímný adj:
šlechetný adj:
dobrosrdečný adj:
srdečný adj:

the whole nine yards

úplné [fráz.]
celé [fráz.]

on the spot

přímo na místě
na místě

on the right

vpravo
napravo

on the loose

neukázněný adj:
na volné noze

on the left

vlevo
nalevo

on the dot

absolutně přesně
na chlup přesně

heart-whole

srdečný adj:
upřímný adj:

cash on the barrelhead

hotovost n:
placení v hotovosti

beauty is in the eye of the beholder

krása je v oku pozorovatele
každému se líbí něco jiného

be on the ball

být na úrovni
být inteligentní

Convention on the Conservation of Antarctic ***

CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]
Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]

whole-heartedly

upřímně adv:

whole piece

celek n:

whole number

celé číslo n:

whole note

celá nota n:

whole milk

plnotučné mléko n:

whole day

celodenní adj:

upon the whole

vcelku

the whole of

celý

the whole

celý

the lights are on

svítí se

put on the water

postavit vodu

put on the light

rozsvítit v:

pat on the back

poplácání po zádech

on-the-job training

školení při práci

on top of the world

v sedmém nebi [fráz.]

on the way back

na zpáteční cestě

on the way

cestou

on the table

na stole

on the sly

pokradmu

on the side

na straně

on the same wavelength

na stejné vlnové délce

on the raggedy edge

na ostří nože [fráz.]

on the rag

mít krámy adj: [vulg.]

on the rack

ve stresu

on the other...

jednak... jednak...

on the other hand

zato

on the one hand...

jednak... jednak...

on the market

na trh

on the grounds that

s tím že

on the go

v pohybu

on the fly

průběžně, za provozu adv:

on the crappy side

posraným navrch

on the contrary

naopak

on the button

na chlp, presne

declaration on the human environment

deklarace o životním prostředí lidí [eko.]

competition on the supply side

konkurence na straně nabídky

competition on the demand side

konkurence na straně poptávky

clouds on the horizon

objevil se problém

claim the honour of being the first

nárokovat si prvenství

cat on the beach

ryba na suchu [fráz.]

cash on the line

zaplatit vše v hotovosti

bias, policy-package part-whole

zkreslení, celkové-částečné balík péče [eko.]

bias, part-whole

zkreslení, částečné-celkové [eko.]

bias, geographical part-whole

zkreslení, geografické částečně-celkové [eko.]

bias, benefit part-whole

zkreslení, částečné-celkové přínos [eko.]

between the devil and the deep blue sea

v těžké pozici

be on the wing

vznášet se

be on the wax

přibývat [id.]

be on the vane

ubývat [id.]

be on the point of (+ gerundium)

chystat se (něco udělat)

back on the track

zpátky na stopě; správné cestě

ass on the line

být zodpovědný za chybu

as plain as the nose on your face

velmi jasný

as a whole

jako celek

a lot on the ball

inteligentní adj:

a fly on the wall

chtít slyšet trávu růst

United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer

United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer [eko.]

United Nations Conference on the Human Environment

United Nations Conference on the Human Environment [eko.]

The King abnegated his power to the ministers

Král složil svoji moc ministrům

RSPCA-The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

Královská společnost na ochranu zvířat zkr

ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off

[zkr.]

Declaration on the Human Environment

Declaration on the Human Environment [eko.]

Convention on the Prevention of Marine Poluttion ***

Convention on the Prevention of Marine Pollution *** [eko.]

Convention on the Conservation of European Wildlife ***

Convention on the Conservation of European Wildlife *** [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena