Online slovník a překladač

Výsledek překladu on-site risk

Počet nalezených překladů: >100 (0.00255 s)

on-site risk

riziko 'on site' [eko.]

site

stanice n:
poloha
internetová stránka n:
dějiště
prostor n:
místo n:
parcela n:

on

ve
na
na programu
v
při
u

risk

riziko [eko.]
riskovat
nebezpečí
risk n:
rizikovost

on-screen

filmový adj:
televizní adj:
jsoucí na obrazovce

on-off

zapnout-vypnout
přerušovaný adj:
spínač mající dvě pozice

limiting value of acceptable risk (LVR)

mezná hodnota přijatelného rizika (MHPR) [eko.]
LVR mezná hodnota přijatelného rizika (angl.) [eko.]
GAR mezná hodnota přijatelného rizika (něm.) [eko.]

site of special scientific interest

SSSI site of special scientific interest [eko.]
site of special scientific interest SSSI [eko.]

run the risk

riskovat v:
podstoupit riziko

on-stage

na scéně
jevištní adj:

on time

přesně
včas

on schedule

ve lhůtě
v termínu

on purpose

schválně
záměrně

waste disposal site

skládka odpadu [eko.]

waste bin site

stanoviště nádob na odpad [eko.]

tolerable risk

přípustné riziko n: [tech.]

risk-loving behaviour

chování se sklonem k riziku [eko.]

risk-free cost of capital

bezrizikové náklady kapitálu [eko.]

risk-benefit studies

studie riziko-výnos [eko.]

risk-averse behaviour

chování s odporem k riziku [eko.]

risk premium

rizikové pojistné

risk perception

vnímání rizika [eko.]

risk of default

riziko nezaplacení [eko.]

risk neutrality

neutralita vzhledem k riziku [eko.]

risk management

řízení rizika [eko.]

risk ladder

žebříček rizik [eko.]

risk costs

rizikové náklady [fin.]

risk communication

šíření informací o riziku [eko.]

risk assessment, exposure

hodnocení rizika, expozice [eko.]

risk assessment, dose

hodnocení rizika, dávka [eko.]

risk assessment, NOAEL (No-observed-adverse-effect level)

hodnocení rizika, NOAEL [eko.]

risk assessment, LOAEL (Lowest-observed-adverse-effect level

hodnocení rizika, LOAEL [eko.]

risk assessment

hodnocení rizika [eko.]

relative risk perceptions

relativní vnímání rizika [eko.]

relative risk (risk ratio)

relativní riziko [eko.]

put-on

podfuk n: [slang.]

on-stream

pracovat efektivně přisl.

on-site

místní adj:

on-line

za běhu

on-duty

na stráži adj:

on-board

palubní adj:

on way

cestou

on vacation

na dovolené

on trial

na zkoušku

on side

na straně

on request

na žádost adv:

on relief

na podpoře

on probation

na zkoušku

on principle

ze zásady

on Monday

v pondělí

off-site risk

riziko 'off site' [eko.]

limiting value of acceptable risk

MHPR mezná hodnota přijatelného rizika [eko.]

involuntary risk

nedobrovolné riziko [eko.]

individual risk

riziko jednotlivce [eko.]

human health risk

riziko ohrožení lidského zdraví [eko.]

high-risk

rizikový adj:

financial risk

finanční riziko [eko.]

extra risk

přidané riziko [eko.]

expert risk assessment

expertní hodnocení rizik [eko.]

excess lifetime risk

zvýšené celoživotní riziko [eko.]

erosion risk rain

erozně nebezpečný déšť [eko.]

dumping site

skládka odpadu [eko.]

diversify the risk

rozložit riziko

contaminated site sanitation

sanace staré zátěže [eko.]

contaminated site

stará zátěž (odpady) [eko.]

construction site

staveniště

caravan site

autokemping

camping site

autokemping

building site

staveniště

attributable risk

atributivní riziko [eko.]

at the risk of life

s nasazením života

at any risk

za každou cenu [id.]

added risk

přídavné riziko [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena