Online slovník a překladač

Výsledek překladu open to criticism

Počet nalezených překladů: >100 (0.00201 s)

open to criticism

otevřený kritice

open

otevřený adj:
upřímný adj:
otevřít v: [it.]
otevírat v:
otevřeno
rozevřít
zahájit v:
otvírat v:
odkrýt v:
odhalit v:
nechráněný adj:
nekrytý adj:
širý adj:

to

aby
ku (dat)

ke (dat)
do
k (dat)

open up

odkrýt
otevřít
odhalit v:
uvolnit v:
zpřístupnit v:

open-minded

vnímavý adj:
nepředpojatý adj:
objektivní adj:

due to

kvůli
v důsledku
kvůli něčemu

break open

otevřít násilím
vylomit v:
vypáčit v:

to take measures to do st

podniknout kroky k čemu
přijmout opatření

set-to

potyčka n:
hádka n:

open-mouthed

s otevřenými ústy
udivený adj:

open-eyed

s otevřenýma očima n:
bdělý adj:

open-air

pod širým nebem
venku

open market operations

operace na volném trhu
oprace na otevřeném trhu [eko.]

open and shut

vyložený adj:
jednoznačný adj:

open air

venku
pod širým nebem

fly open

otevřít se
rozletět se

fail to

nedokázat v:
ne- v:

explain to

vysvětlit
vyložit někomu

wide-open

široce otevřený adj:

to make out a cheque to sb

vystavit komu šek

to be subject to st

podléhat čemu

temporary open drain

dočasný odvodňovací příkop [eko.]

stick to

přisát se

speak to

oslovit

self-criticism

sebekritika n:

open-source

otevřený zdrojový kód adj: [it.]

open-side

část hřiště na rugby

open-plan

budova mající velké místnosti

open-mindedness

nezaujatost n:

open-loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open-handedness

štědrost n:

open-handed

štědrý adj:

open-ended

časově neomezený

open-cut mining

povrchové dobývání [eko.]

open-and-shut

jednoznačný adj:

open-air cinema

letní kino n:

open trade

otevřený obchod

open system

otevřený systém [eko.]

open space

prostranství n:

open secret

veřejné tajemství n:

open sandwich

obložený chlebíček n:

open market

otevřený trh [eko.]

open loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open letter

otevřený dopis

open interval

otevřený interval [mat.]

open inflation

zjevná inflace

open fireplace

otevřené ohniště n:

open fire

zahájit palbu

open drain

odvodňovací příkop [eko.]

open day

den otevřených dveří

open credit

otevřený úvěr [eko.]

open collecting drainage ditch

sběrný odvodňovací příkop [eko.]

open collecting drain

sběrný odvodňovací příkop [eko.]

open circuit

otevřený okruh n: [el.]

open balance

pohledávka [fin.]

open association

otevřené společenstvo (botanika, zoologie) [eko.]

open access

otevřený (volný) přístup [eko.]

keep one's eyes open

dívat se dobře

hold open

zachovat neobsazené

extend to

sahat k

drift off to sleep listening to a lecture

usnout na přednášce v: [id.]

criticism

kritika

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena