Online slovník a překladač

Výsledek překladu open-and-shut

Počet nalezených překladů: >100 (0.00188 s)

open-and-shut

jednoznačný adj:

open

otevírat v:
širý adj:
nekrytý adj:
odhalit v:
odkrýt v:
otvírat v:
zahájit v:
upřímný adj:
otevřeno
rozevřít
otevřít v: [it.]
otevřený adj:
nechráněný adj:

shut down

zastavení n:
uzavřít
zavřít
vypnout v:
vyřadit v:
zastavit v:
odstavit v:

shut

zavřel
zavření n:
uzavření n:
shut/shut/shut v: [neprav.]
zavřít
zavírat
zavřený adj:

open up

odkrýt
otevřít
odhalit v:
uvolnit v:
zpřístupnit v:

shut out

vyloučit v:
nevpustit dovnitř
zavřít venku

shut off

zastavit v:
vypnout v:
uzavřít

open-minded

vnímavý adj:
objektivní adj:
nepředpojatý adj:

break open

otevřít násilím
vylomit v:
vypáčit v:

shut up

sklapni! v: (imper.) [slang.]
drž hubu! v: (imper.) [slang.]

open-mouthed

s otevřenými ústy
udivený adj:

open-eyed

bdělý adj:
s otevřenýma očima n:

open-air

pod širým nebem
venku

open market operations

oprace na otevřeném trhu [eko.]
operace na volném trhu

open and shut

jednoznačný adj:
vyložený adj:

open air

venku
pod širým nebem

fly open

rozletět se
otevřít se

wide-open

široce otevřený adj:

temporary open drain

dočasný odvodňovací příkop [eko.]

shut-off

vypnutí n:

shut-down

odstavení n:

shut away

uzavřít se

open-source

otevřený zdrojový kód adj: [it.]

open-side

část hřiště na rugby

open-plan

budova mající velké místnosti

open-mindedness

nezaujatost n:

open-loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open-handedness

štědrost n:

open-handed

štědrý adj:

open-ended

časově neomezený

open-cut mining

povrchové dobývání [eko.]

open-air cinema

letní kino n:

open trade

otevřený obchod

open to criticism

otevřený kritice

open system

otevřený systém [eko.]

open space

prostranství n:

open secret

veřejné tajemství n:

open sandwich

obložený chlebíček n:

open market

otevřený trh [eko.]

open loop recycling

otevřená externí recyklace [eko.]

open letter

otevřený dopis

open interval

otevřený interval [mat.]

open inflation

zjevná inflace

open fireplace

otevřené ohniště n:

open fire

zahájit palbu

open drain

odvodňovací příkop [eko.]

open day

den otevřených dveří

open credit

otevřený úvěr [eko.]

open collecting drainage ditch

sběrný odvodňovací příkop [eko.]

open collecting drain

sběrný odvodňovací příkop [eko.]

open circuit

otevřený okruh n: [el.]

open balance

pohledávka [fin.]

open association

otevřené společenstvo (botanika, zoologie) [eko.]

open access

otevřený (volný) přístup [eko.]

keep one's eyes open

dívat se dobře

hold open

zachovat neobsazené

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena