Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je funkce

Počet nalezených překladů: 40 (0.00068 s)

funkce

funkce

činnost, úkon, úkol; výkon služby, úřadu; mat. závislost jedné proměnné na jiné nebo jiných

šerif

vysoký úředník vykonávající správní a dozorčí funkce

vikariát

vikářství; úřad, funkce vikáře; církevní správní obvod

trofika

funkce nervových vláken regulující výživu a přeměnu látek tkání

suspendovat

dočasně zbavit hodnosti, funkce; dočasně potlačit

revmatizmus, revmatismus

revmatické choroby, postižení pohybového ústrojí (kloubů, svalů) provázené bolestivostí a poruchami funkce, revma

reinstalace

znovuuvedení do úřadu nebo funkce; opětovné uvedení, otevření výstavy

rehabilitace

navrácení cti, bezúhonnosti, znovunabytí práv; lék. návratná péče, navrácení porušené funkce, nápravné cvičení, nápravné lékařství

protetika

nauka o náhradách ztracené nebo nevyvinuté části těla včetně její funkce

predikát

přídomek; log. část soudu nebo výroková funkce, vypovídající o subjektu nebo proměnné; jaz. přísudek

post

místo; postavení, funkce

pontifikát

úřad a hodnost papeže, doba jeho funkce

ortotika

nauka o náhradách funkce části těla

orbital

vlnová funkce jednoho elektronu; oblast nejpravděpodobnějšího výskytu elektronu

neurogenní

vycházející z funkce nebo poruchy nervové soustavy

monetarizmus, monetarismus

ekonomická teorie zdůrazňující význam peněz včetně jejich regulační funkce a odmítající státní zásahy do ekonomiky

kofunkce

funkce doplňkového úhlu (kosinus, kotangens)

kanovník

kněz vykonávající slavnostní liturgické funkce v určitém kostele

inženýr

1. absolvent vysoké školy technického, ekonomického a zemědělského směru; zkratka ing., Ing.; 2. funkce technického vedoucího ve výrobních podnicích

interpolace

vsuvka v textu; přibližný výpočet hodnot funkce v bodě ležícím uvnitř intervalu z hodnot funkce v krajních, příp. i některých vnitřních bodech intervalu

integrovat

1. sjednocovat, spojovat, koordinovat, zapojit, začlenit; 2. počítat integrál funkce

infrastruktura

soubor odvětví zajištujících ekonomické a sociální systémové funkce

inaugurace

slavnostní uvedení do funkce, v úřad, v hodnost; zahájení, otevření (budovy)

heteronomie

závislost nebo podřízenost cizím pohnutkám, činitelům, zákonům; lék. nahrazení funkce orgánu jiným orgánem

fce

zkratka pro slovo funkce

extrapolace

přiblížení, přechod z užší na širší oblast pomocí analogie; mat. přibližný výpočet hodnot funkce v bodě ležícím vně intervalu z hodnot funkce v krajních, příp. i některých vnitřních bodech intervalu

exponenciála

grafické znázornění exponenciální funkce

dysfunkce

narušená nebo odchylná funkce orgánů

diferencovat

1. stanovovat, zjišťovat odlišnost; 2. mat. vypočítat diferenciál funkce

denervace

dočasné nebo trvalé vyřazení určitého nervu z funkce; ztráta nervového zásobení určité oblasti

demise

vzdání se funkce, úřadu; odstoupení

dekompenzace, dekompensace

porušení kompenzace, selhání, zhoršení funkce orgánů

dekapitace

1. oddělení hlavy od trupu, stětí; 2. odstraňování vůdců, sesazení z funkce

degradace

1. snížení, pokles, znehodnocení; 2. zbavení hodnosti, funkce; 3. rozklad makromolekulárních látek na nízkomolekulární

cejch

1. úřední značka potvrzující přesnost a správnost funkce měřidel a přístrojů; 2. neodstranitelné označení osoby, zvířete nebo věci

blokáda

odloučení, izolace; vyřazení z funkce; znemožnění volného pohybu soupeře

bionika

obor využívající znalost stavby a funkce živých organizmů k řešení technických problémů

argument

1. důkaz, důvod; 2. úhel, který svírá v Gaussově komplexní rovině průvodič bodu s kladným směrem osy x; 3. nezávisle proměnná veličina určité funkce

apoplexie

mrtvice, náhlé selhání funkce životně důležitého orgánu

abdikace

vzdání se úřadu, trůnu; odstoupení z funkce

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena