Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je metoda

Počet nalezených překladů: 62 (0.00166 s)

metoda

metoda

postup, vědecký nebo účelný postup, způsob jednání

metoda rypsového útku

v každé učebnici tkaní a nakonec i na googlu, když zadáte ryps +tkaní naleznete význam

šumerunk

metoda stínování, šumerování

ultrafiltrace

metoda filtrace koloidních roztoků

triangulace

geodetická metoda určování polohy důležitých měřických bodů zaměřováním trojúhelníkové sítě

tomografie

metoda zobrazující rozložení fyzikální veličiny, druhý rozměr řezu zkoumaného objektu, ke zpracování využívá obv. počítače

titrace

metoda kvantitativní chemické analýzy, odměrná analýza

tenzometrie, tensometrie

metoda zjišťování napětí na základě měření změn materiálu sledované konstrukce

tachymetrie, tacheometrie

měřická metoda k rychlému zaměřování určitého území

strukturalizmus, strukturalismus-

systémový, soustavný přístup; skladebné hledisko; jazykovědná a literárněvědná metoda; moderní architektonický směr

stetoskopie

lékařská vyšetřovací metoda dýchacích a srdečních šelestů a srdečních ozev plodu poslechem pomocí stetoskopu, fonendoskopie

stereofotogrammetrie

metoda fotogrammetrie založená na principu stereoskopického vidění a měření

sonografie

diagnostická metoda, echografie

solmizace, solmisace

označování jednotlivých tónů slabikami; metoda pěveckého výcviku

sociodrama

terapeutická a tréninková metoda využívající splňování (hraní) různých rolí

sedimetrie

chem. mikroanalytická metoda určující množství složky z objemu její sraženiny

screening [skrínyng]

metoda vyhledávání časných forem nemocí nebo odchylek od normy v dané populaci prováděná formou testů

reiki

metoda přírodního léčení

radiografie

defektoskopická metoda využívající ionizujícího záření, obv. gamazáření

psychotest

psychologický test, výzkumná metoda vyhodnocující některou vlastnost či vlohu

psychodrama

psychoterapeutická metoda využívající postupů splňování (hraní) různých rolí

psychoanalýza, psychoanalysa

léčebná, terapeutická metoda i psychologická teorie vycházející z významu nevědomé motivace v lidském chování

profesiografie

metoda analýzy pracovních činností

polarografie

metoda elektrochemické analýzy látky s použitím rtuťové kapkové elektrody

pasivace

metoda úpravy povrchu kovů, která má za cíl ochranu proti korozi

parlamentarizmus, parlamentarismus-

metoda státní moci, kdy parlament (moc zákonodárná) má dominantní postavení ve vztahu k moci výkonné; parlamentní demokracie

organoleptika

metoda smyslového posuzování potravin

nefelometrie

metoda chemické analýzy, při níž se měří zákaly

metrie

druhá část složených slov mající význam 1. aplikovaná věda; 2. metoda měření, kvantitativního určování

kryoterapie

léčebná metoda užívající pro zničení chorobných útvarů velmi nízké teploty

komparatistika

srovnávací vědecká metoda; nauka užívající této metody

kolorimetrie

fyzikální teorie barev; měření barev; metoda stanovení koncentrace zkoumané látky

knejpování

přírodní vodoléčebná metoda podmíněná správnou životosprávou

karotáž

geofyzikální metoda určování geologického profilu vrtu

iontoforéze,iontoforesa [jontoforéza]

léčebná metoda, při které jsou např. do kloubů zaváděny ionty léků

hathajóga, hatha-jóga

jóga, jejíž metody vycházejí z roviny tělesné, jóga těla; metoda k dosažení duchovní dokonalosti

gamagrafie

metoda zobrazující orgány nebo systémy pomocí radionuklidů zavedených do těla

gamadefektoskopie

metoda využívající záření gama k zjišťování strukturních vad materiálu

frézování

metoda mechanického třískového obrábění frézou

formalizace, formalisace

metoda pronikání k obsahu uspořádáním tvaru (formy), např. použitím matematiky

fait accompli [fetakom]

dokonalá událost, hotová věc; metoda stavějící odpůrce bez jednání a předchozího upozornění před hotovou věc

experiment

pokus; metoda výzkumu nebo vědeckého ověření

ergometrie

metoda vyšetřování tělesné výkonnosti člověka; měření práce

endoskopie

vyšetřovací metoda tělních dutin a dutých orgánů

elektrošok

léčebná metoda užívaná při z některých psychických onemocněních, elektrický šok

elektrokoagulace

1. léčebná metoda spočívající v koagulaci tkáně elektrickým proudem; 2. shlukování koloidních částic působením elektrického proudu

elektrokardiografie

lékařská vyšetřovací metoda zachycující a zaznamenávající akční elektrické srdeční potenciály z různých míst povrchu těla, zkratka EKG

elektrografie

1. chemická elektroanalytická metoda; 2. technika zobrazování předmětů přímo na fotografickou citlivou vrstvu pomocí vysokonapěťového elektrického pole

elektroencefalografie,

lékařská neurologická vyšetřovací metoda zachycující mozkové elektrické potenciály a jejich proměny, zkratka EEG

echokardiografie

metoda vyšetřování srdce odrazem ultrazvuku na tkáni

echografie

diagnostická metoda pracující s odrazem ultrazvuku od látek s různými akustickými vlastnostmi, sonografie

ebulioskopie

metoda určování molekulární hmotnosti látek

dianetika

americká metoda zvyšování duševního potenciálu

deterent

odpuzovací, zashašovací prostředek nebo metoda

defektoskopie

metoda zkoumání defektů v makroskopické struktuře materiálu nebo v chemickém složení těles bez jejich porušení

chromatografie

chemická metoda rozdělování směsi látek na jednotlivé složky

chozrasčot

v centrálně řízeném hospodářství metoda plánovitého vedení podniku

axonometrie

metoda zobrazování v deskriptivní geometrii

astrokartografie

deskriptivní metoda moderní astrologie

akupunktura

stará čínská léčebná metoda spočívající ve vpichování jehel do určitých bodů lidského těla

akupresura

léčebná metoda využívající tlak na určité body povrchu lidského těla

akademizmus, akademismus

strohý,chladný, střízlivý ráz, způsob a forma projevu; konzervativní umělecká metoda dodržující jisté normy

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena