Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je modality práva

Počet nalezených překladů: 29 (0.00103 s)

modality práva

modality práva

1.přikázáno, 2.zakázáno, 3. dovoleno (výslovně, mlčky - právem neupraveno)

šaría, šaria, šaríja

způsob nazírání, pravá cesta v islámu

warrant

doklad o plné moci, postoupení určitého práva

usu capio [usukapio]

nabytí práva na základě dlouhodobého oprávněného užívání

temporálie

světská práva a důchody spojené s duchovní funkcí katolických duchovních

taklid

naprosté dodržování pokynů teologů a právníků bez samostatného uvažování o otázkách víry, morálky, práva

suspenze, suspense

1. dočasné pozbytí práva, zbavení hodnosti; 2. disperzní soustava tvořená pevnými částicemi rozptýlenými v kapalném prostředí

sufražetka

bojovnice za práva žen; energická, bojovná žena

prekluze, prekluse

zánik práva jeho neuplatněním ve stanovené (prekluzivní) lhůtě

posese

vykonávání práva pro sebe, držba práva

originární

originární způsob nabytí vl. práva je nezávislý na vlastnickém právu dřívějšího vlastníka (bylo-li nějaké)

opce

1.výkon opčního práva, výběru, volby něčeho 2.prodloužení určité smlouvy 3. možnost volby nebo výběru

kverulant

stálý nespokojenec; člověk, který si neustále stěžuje, domáhá se svého domnělého práva

kredit

1. úvěr; plusový zůstatek na účtě; pravá strana účtu; 2. důvěra, vážnost, vliv, postavení; 3. hodnota, význam vysokoškolské zkoušky, zápočtu

kolektivní smlouva

smlouva mezi odbory zaměstnanců a zaměstnavateli v oblasti pracovního práva, kterou se upravují mzdové podmínky a ostatní pracovněprávní nároky v rámci daném pracovněprávními předpisy

justifikace

ospravedlnění, uznání něčeho práva

habilitace

udělení práva vysokoškolskému pedagogovi přednášet jako docent

exteritorialita

vynětí z účinnosti práva, obv. imunita diplomatických zástupců a hlav států

ex lege

ze zákona, podle práva

delikt

přečin, poklesek, porušení práva; provinění

de iure, de jure

podle práva, právně

copyright [kopirajt]

doložka o výhradě autorského práva

civilistika

věda občanského práva

charta

listina zásadního významu, obvykle zaručující určitá práva a privilegia; zakládací listina

cese

postoupení nějakého práva, pohledávky, území

asiento

smlouva, kterou španělská koruna postupovala určitému subjektu obchodní práva

adjudikace

soudní přiřčení práva nebo nároku

abstence

zdržování se možnosti, účasti, výkonu (volebního) práva

abandon

vzdání se nároků, vlastnického práva nebo (pojistné) náhrady

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena