Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je oglejené půdy

Počet nalezených překladů: 31 (0.00102 s)

oglejené půdy

oglejené půdy

Půdy, ktré se vyvíjejí pod vlivem střídavého zamokřování a vysoušení.

yeoman [joumen]

1. ve středověké Anglii vlastník půdy s právem nosit zbraň; 2. Yeoman člen gardy britské královny

vertisoly

druh půdy v oblastech s periodickým prosycháním půdy

trofizmus, trofismus

minerální bohatství půdy

sufóza, sufoza, sufosa

mechanický odnos jemnějšího materiálu z hornin, zemin nebo půdy podzemní vodou

soliflukce

půdotok, pomalý pohyb půdy po zmrzlém podloží

smyk

polnohospodarsky nastoj na urovnani pudy

skarifikace

1. sedření kůže, naříznutí povrchu kůže pro očkování; 2. rozřezávání lučního drnu za účelem provzdušnění půdy

rotavátor

rotační kypřič půdy

regradace

opětné zlepšení půdy

raabizace [rábizace]

tereziánská reforma, podle níž se část vrchnostenské půdy přidělovala za poplatek nevolníkům

podzol

typ půdy vyluhovaný podzemní vodou

podzisoly

půdy pod tajgou, vřesovišti a pod., produkují nesnadno se rozkládající surový humus

pedologie

1. půdoznalectví, nauka o vzniku, vlastnostech, třídění půdy; 2. souhrnná věda o dítěti

ped

strukturní element půdy

parcelace

rozdělování půdy na pozemky

mulčování

nastýlání půdy

meliorace

opatření, zejm. odvodňování a zavodňování, směřující ke zlepšení půdy

kultivátor

nářadí na drobení a kypření půdy, ničení plevele

kultivace

1. zušlechtění, vzdělávání, zdokonalování; 2. pěstování a rozmnožování buněk, tkání v laboratorních podmínkách; 3. mechanická úprava půdy před setím nebo během vegetace

kryoturbace

porušení, zvlnění nebo zvíření půdy mrazem

kolón, colón [kolón], colon [kolon]

1. měnová jednotka Kostariky a Salvadoru; 2. nájemce zemědělské půdy, osadník, zejm. v Jižní Americe

irigace

zavlažování půdy, zavodňování;lék. závlaha, výplach

hydroponie

pěstování rostlin v živném roztoku bez půdy

geokarpie

dozrávání plodů pod povrchem půdy, např. u podzemnice olejné

fréza

1. vícebřitý nástroj k frézování; 2. stroj na kypření půdy, na zemní práce

feudalizmus, feudalismus

společenský řád založený na vlastnictví půdy a na poddanství

eflorescence

1. výkvět (solí, sádrovce) na povrchu půdy; 2. výkvětek, chorobná změna kůže nebo sliznice

depergelace

proces rozmrzání věčně zmrzlé půdy

bakterizace, bakterisace

obohacování osiva, půdy užitečnými bakteriemi

akvakultura

pěstování rostlin v živných roztocích bez půdy, hydroponie

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena