Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je orgán

Počet nalezených překladů: 30 (0.00052 s)

orgán

orgán

1. část organizmu mající určitou funkci, ústrojí; 2. osoba pověřená výkonnou mocí; 3. prostředník k projevení vůle, názoru (instituce, časopis)

organo-

první část složených slov mající význam orgán, orgánový, organický

čeka

Všeruská mimořádná komise, bezpečnostní orgán sovětské moci (1917 až 1921)

transplantát

přenášená tkáň, orgán nebo jejích umělá náhražka

termoreceptor

smyslový orgán živočichů včetně člověka sloužící k vnímání tepla

sovět

zastupitelský orgán státní moci v SSSR

sekretariát

úřadovna, výkonný orgán nějaké instituce

rudiment

pozůstatek, přežitek, zbytek; zakrnělý, nevyvinutý orgán; základ, začátek

porta

1. brána, dveře, terénní průchod; 2. obruba, lemovka, prýmek; 3. mocenský orgán v turecké říši; 4. setkání, přehlídka skupin country music

politbyro

politické byro; politické ústředí, výkonný orgán

perceptor

smyslový orgán

penis

mužský pohlavní orgán, pyj

parlament

shromáždění poslanců, sněm, sněmovna; v některých státech nejvyšší zastupitelský orgán

orchi-, orchio-, orcho-, orchid-, orchido-

první část složených slov mající význam varle, samčí pohlavní orgán,

nefridie

jednoduchý vylučovací orgán některých bezobratlých

konzul, konsul, consul [konzul]

1. ve starověkém Římě úředník s nejvyšší pravomocí; 2. orgán jmenovaný vládou k zastupování v jiném státě

konzistoř, konsistoř

poradní sbor papeže nebo biskupa; nejvyšší orgán některých evangelických církví

komise

1. skupina osob, úřední orgán pověřený určitou činností; 2. příkaz nebo zmocnění, např. k prodeji zboží

kolegium

1. v antickém Římě sdružení osob společných zájmů; 2. stálý poradní orgán, např. ministra, děkana

intendent

dozorčí správní nebo umělecký orgán; zásobovací důstojník

instituce

orgán, úřad; soubor právně upravených vztahů mezi lidmi

instance

příslušný orgán, úřad; stupeň řízení

implantát

orgán nebo jeho část přenesený do organizmu

gametangium

pohlavní orgán rostlin, ve kterém se tvoří gamety

explantát

čerstvě vyňatá tkáň z těla (pro tkáňovou kulturu) nebo orgán (k transplantaci)

diskreční pravomoc

Správní orgán může nevyhovět žádosti, ačkoliv jsou splněny všechny podmínky, když k tomu má závažné důvody.

devoluce

1. regresivní vývoj; 2. převedení pravomoci na nadřízený orgán, výbor

chural

mongolský orgán státní moci

bulva

1. rostlinný dužnatý orgán vzniklý ztluštěním kořene a dolní části stonku; 2. oční koule

autoremedura

způsob vyřízení opravného prostředku, při kterém správní orgán sám změní své původní rozhodnutí

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena