Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je právní síla

Počet nalezených překladů: 45 (0.0007 s)

právní síla

právní síla

vlastnost právně zavazovat své adresáty, to je ukládat jim povinnosti

virtualita

možnost, schopnost, potencialita, vnitřní síla

vacatio legis [vakáció légis]

doba mezi okamžikem platnosti a účinnosti právní normy, legisvakance

teritorialita

právní zásada, podle které se k posuzování právních skutečností užívá právní řád příslušného území

suprema lex

nejvyšší zákon, nejvyšší právní norma

solicitátor, solicitor

právní zástupce s omezeným oprávněním jen k některým úkonům

repulze, repulse

odmítnutí, odpuzování; odpudivá síla, odpudivost

religiozita, religiosita

zbožnost, nábožnost, síla víry

relevance

závažnost, důležitost; právní platnost termínu

rekvizice, rekvisice

zabírání nebo vymáhání něčeho z moci úřední; žádost úřadu o právní pomoc adresovaná jinému úřadu

rekodifikace

změna kodexu, právní úpravy, zákona; přijetí nového předpisu, normy

potence

schopnost, mohutnost, síla, moc; schopnost plodit, pohlavní schopnost

patent

1. právně chráněný vynález; 2. výsadní listina, dokument, právní norma; výsada; 3. lem, pružná pletenina na svetry kolem pasu, na rukávech

paragraf

vymezená a číslem označená část zákona, právní normy, odborného spisu; grafická značka pro odsek

pacht

právní vztah obdobný nájmu

númen

neosobní síla, božstvo

novela

1. prozaický útvar středního rozsahu a ucelené kompozice; 2. nová právní norma upravující starší

metalizmus, metalismus

peněžní teorie, podle které je kupní síla peněz přímo závislá na jejich kovovém obsahu

manitou, manitu

původně zázračná síla, později označení boha u severoamerických indiánů

kundeliní

magická hadí síla v indickém náboženském myšlení

kapitál

1. finanční nebo jiná aktiva, např. pracovní síla, hmotná aktiva; 2. vytlouci k. využít něčeho

ka

v staroegyptském náboženství životní síla

justice

spravedlnost, právní řád; soudní orgány a úřady; jejich činnost, soudnictví, justicie

jurisprudence

právní věda

intenzita, intensita

mohutnost; síla, napětí; usilovnost

intenze, intense

1. lék. napětí, síla; 2. jaz. nasazení mluvidel při začátku artikulace; 3. obsah významu slova, výrazu

impakce

narážka, srážka, kolize; nárazová síla

horse power, horsepower [hórs paur]

koňská síla, britsko-americká jednotka pro výkon rovná 745,7 wattů, zkratka HP

holding

právní forma subjektu (holdingová společnost), který svým kapitálem ovládá a kontroluje jiné firmy

glosátor

1. autor stručných poznámek, glos; 2. příslušník italské právní školy v 11. století podávající formou glos výklad Justiniánovy právní kodifikace se základy právní dogmatiky

fyzický, fysický

hmotný, tělesný; f. osoba člověk jako právní subjekt

formalita

úřední nebo právní akt; zbytečná obřadnost, bezvýznamná povinnost

fiskál

1. rozpočet; 2. státní úředník zastupující státní pokladnu; 3. právní zástupce, advokát v Uhrách

ficka

pomocná síla (obv. v kuchyni)

fatwa

dobrozdání či právní názor, který formuluje kvalifikovaný islámský právník (muftí); náboženský trest smrti

faktor

1. činitel, zprostředkovatel; 2. síla uplatňující se v nějakém procesu

emfáze, emfase

síla, důraz, vzrušení, citové pohnutí

díké

spravedlnost, vnitřní zákonitost; zákon přírodní, právní zánět chlopní

démonizmus, démonismus

víra v démony; démonická síla, moc

direkční

d. síla síla vracející vychýlené těleso zpět do rovnovážné polohy

common law [komn ló]

zvykové právo, obecné právo, angloamerický právní systém

archeus

životní síla

advokát

právník poskytující právní pomoc; zastánce, obhájce

advokacie

instituce poskytující právní pomoc, provádějící právní zastoupení;obhajoba, zastávání se, prosazování něčeho

acht

klatba, zbavení právní ochrany a vyloučení z příslušného společenství

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena