Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je proces

Počet nalezených překladů: 47 (0.00144 s)

proces

proces

průběh, vývoj, děj; soudní řízení

viktimizace

proces, ve kterém se člověk stává obětí trestného činu

ulmifikace

půdotvorný proces, při němž se organické zbytky mění v rašelinu, rašelinění

terminologizace

proces, při kterém nabývá slovo z běžného jazyka nové odborné významy

subfertilita

proces, kdy samice obtížně a zřídka zabřezává a má malý počet potomků

speciace

biol. proces vzniku druhu

socializace, socialisace

1. zespolečenštění, zestátnění; 2. proces osvojení jazyka, lidských forem, norem chování, hodnot a mezilidských vztahů

sklerotizace, sklerotisace

proces vedoucí ke kornatění

semióza, semiosa

znakový proces, jehož základními činiteli jsou znak, jím označený jev a uživatelé znaku

sedimentace

usazování; proces vzniku usazených hornin; klesání krvinek

sapientace

proces vývoje člověka provázený vývojem mozku, myšlení a psychiky

relaxace

uvolnění, povolení, zmírnění; ustálení rovnovážného stavu; proces nebo stav uvolnění psychického a tělesného napětí

regelace

proces střídavého zmrzání a rozmrzání

psychosomatický

psychicky ovlivňující fyziologický proces nebo jev

polarízace, polarisace

proces vzniku protikladnosti, polarity

planace

proces zarovnávání povrchu erozí

optimalizace, optimalisace

proces výběru nejlepší varianty z množství možných jevů

okluze, okluse

uzavření, skus; jaz. závěr (uzavření cesty výdechovému proudu při výslovnosti některých souhlásek); proces uzavírání teplého sektoru frontální tlakové níže

nitrifikace

aerobní proces, při němž probíhá oxidace dusíkatých látek, součást přeměny dusíkatých látek v půdě

mediace

neformálny, dobrovoľný, štrukturovaný proces riešenia konfliktov

kontrarevoluce

regresivní proces, snaha o nastolení předrevolučního stavu věcí

kolonizace, kolonisace

proces osídlování a kultivace neobydlených území, kolonizování

kauza, kausa, cause [kauza]

případ, důvod, soudní proces, spor, pře

jarovizace,jarovisace

první stadium fyziologického vývoje rostlin; umělý proces urychlující vývoj rostlin

integrace

sjednocení, ucelení, splynutí, proces spojování ve vyšší celek; začlenění, zapojení; mat. výpočet integrálu

inflace

proces znehodnocování peněz projevující se poklesem jejich kupní síly

industrializace

zprůmyslnění tedy proces přeměny agrární země v průmyslovou

gratifikace

1. odměna, náhrada; dobrovolné odškodné, sleva z ochoty; zvláštní odměna, čestný dar, ocenění, dobropis; 2. proces nebo stav uspokojení doprovázející určitou činnost

germinace

proces počátečního vývoje organizmu, pučení, klíčení

geneze, genese

vznik, proces vznikání, zrod, původ

gelivace

proces rozpadu hornin v důsledku zamrzání vody v puklinách

fotosyntéza, fotosynthesa

biochemický proces, při němž se v rostlinách mění anorganické látky v organické za využití světelné energie

fosilizace, fosilisace

proces vzniku zkameněliny

fosforylace

metabolický proces, při kterém se do organické sloučeniny zavádějí zbytky kyseliny fosforečné

exhalace

1. vydechování, vypařování; 2. odpadní látky vypouštěné do okolního prostředí; 3. unikající sopečné a důlní plyny a páry, proces jejich unikání

exfoliace

peeling; proces odstraňování vrchní vrstvy odumřelých buněk z povrchu obličeje nebo pokožky těla mechanickou cestou

etnogeneze, etnogenese

proces formování a vznikání etnických skupin od nejjednodušších až k národnostem a národům

enkulturace

proces učení se jedince žít ve společnosti a její kultuře

endocytóza, endocytosa

proces přijímání látek do buňky

emoce

proces prožívání, hnutí mysli; pohnutí, dojetí, vzrušení, cit, nálada, afekt, vášeň

diagnostika

proces rozpoznávání, např. nemoci; testovací technika

dezertifikace, desertifikace

proces rozšiřování pouště (zejm. na jejím okraji) v důsledku činnosti člověka

depergelace

proces rozmrzání věčně zmrzlé půdy

bioturbace

proces a projevy přehrabávání a převracení sedimentu živočichy

antropogeneze, antropogenese

proces vzniku a vývoje člověka

antecedence

předpoklad, podmínka; proces zařezávání řeky do zvedajícího se podloží; převládající vliv jednoho z předků na genotyp jedince

anamorfóza, anamorfosa

proces přeměny, změna

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena