Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je teorie

Počet nalezených překladů: 65 (0.00181 s)

teorie

teorie

názorový systém, učení, myšlenková soustava

volonté générale [volonté ženeral]

obecná vůle; východisko teorie společenské smlouvy

translatologie

teorie uměleckého překladu

technokratizmus, technokratismus-

teorie společnosti zdůrazňující úlohu výroby a techniky

taktika

1. plánovité jednání, chytré adekvátní chování; 2. teorie vojenských operací menšího rozsahu

sémiotika

teorie zkoumající vlastnosti znaků; nauka o příznacích chorob, sémiologie

supersymetrie

teorie kvantové fyziky

supergravitace

teorie kvantové fyziky zobecňující obecnou teorii gravitace

sociologie

teorie společnosti, věda o společnosti

scientologie

teorie vědy, poznání

psychoanalýza, psychoanalysa

léčebná, terapeutická metoda i psychologická teorie vycházející z významu nevědomé motivace v lidském chování

prognostika

teorie vypracovávání prognóz, věda o prognózách

prakticizmus, prakticismus

činnost cílená pouze na praxi, podceňování teorie

postindustrializmus, postindustrialismus

teorie vývoje společnosti po průmyslové éře

populacionizmus, populacionismus-

teorie o nutnosti zvýšení počtu obyvatelstva; politika zabývající se ovlivňováním populace

politologie

teorie politiky; politické vědy, zkoumání mocenských institucí

pansexualizmus, pansexualismus

teorie, že veškeré lidské jednání je založeno na sexu

nukleogeneze, nukleogenese

teorie vzniku prvků ve vesmíru jadernou reakcí

nomogeneze, nomogenese

evoluční teorie považující vývoj za řízený předurčenými přírodními jevy, neovlivňovaný prostředím

nominalizmus, nominalismus

1. peněžní. teorie; 2. názor na obecné pojmy jako na pouhá jména, nikoli skutečnosti

noetika

teorie poznání, epistemologie, gnozeologie

nervizmus, nervismus

teorie zdůrazňující základní význam nervstva

neobiogeneze, neobiogenese

teorie o vzniku života chemickou evolucí, evoluční abiogeneze, autogonie

napizmus, napismus

teorie vysvětlující vznik pásemných pohoří nasouváním příkrovů

muzika, musika

umělecký nebo vědní obor stojící pod ochranou múz; jeden z předmětů kvadrivia, teorie hudby

monetarizmus, monetarismus

ekonomická teorie zdůrazňující význam peněz včetně jejich regulační funkce a odmítající státní zásahy do ekonomiky

monadologie

teorie o monádách jako o podstatě bytí

mikrosocioiogie

teorie a výzkumné techniky malých společenských skupin

mikroekonomika

teorie, která zkoumá chování jednotlivých ekonomických subjektů

metrika

1. nauka o básnickém rytmu; 2. mat. pojem z teorie metrických prostorů

metateorie

teorie o teorii; rozbor metod jiné teorie

metalizmus, metalismus

peněžní teorie, podle které je kupní síla peněz přímo závislá na jejich kovovém obsahu

metafyzika, metalysika

první filozofie, teorie výchozích kategorií filozofie

merkantilizmus, merkantilismus

ekonomická teorie považující za základ bohatství směnu výrobků a obchod

marxizmus, marxismus

teorie materialistického pojetí dějin s vyvozenou historickou úlohou proletariátu

marginalizmus, marginalismus

ekonomická teorie vycházející z mezních hodnot, tj. ne průměrných, ale týkajících se posledního, dodatečného výrobku

manažerizmus, manežerismus

teorie řízení vycházející z odbornosti a minimální závislosti na politických a ekonomických vztazích

malthuzianizmus, malthuzianismus, malthusianismus

názor o rychlejším růstu počtu obyvatel než zdrojů, teorie přelidnění, malthuziánství

makroekonomie

teorie, která zkoumá chování ekonomiky jako celku

kybernetika

teorie informace, sdělování a řízení

kreacionizmus, kreacionismus

teorie o vzniku nebo vývoji člověka a živé přírody tvořivou silou

kolorimetrie

fyzikální teorie barev; měření barev; metoda stanovení koncentrace zkoumané látky

informatika

teorie informace; teorie vzniku, přenosu i zpracování informací

hypotéza, hypothesa

předpoklad, domněnka, navržená teorie

heuristika

teorie řešení problémů; neobvyklé řešení

heterogeneze, heterogenese

teorie o vzniku živých organizmů z látek neživé přírody

hermeneutika

1. umění výkladu, interpretace, porozumění; vysvětlení jen pro zasvěcené; 2. teorie snažící se spojovat mimohudební obsah s danými hudebními postupy

heliocentrizmus, heliocerrtrismus

teorie pokládající Slunce za střed vesmíru

gnozeologie, gnoseologie

teorie poznání., noetika, epistemologie

fyziokratizmus, fyziokratismus, fyziokratismus

ekonomická teorie považující za hlavní zdroj bohatství zemědělskou výrobu

futurologie

teorie budoucnosti, výzkum možných budoucností

fenomenologie

teorie jevu; vytváření abstrakcí ve vědomí

falzifikace, felslilkace

falšování, padělání, napodobení; vyvrácení hypotézy nebo teorie

externalizmus, externalismus

teorie, podle které vznik a vývoj vědeckého poznání ovlivňují pouze vnější podněty

etika

teorie mravnosti; soustava názorů na mravnost, systém mravních norem; morálka, mravnost

estetika

teorie působení krásna na člověka, vnímání pocitů a dojmů z uměleckých i přírodních výtvorů

epistemologie

teorie poznání, gnozeologie, noetika

environmentalizmus, environmentalismus

teorie o vztazích mezi vnějším prostředím a společenským vývojem

environmentalismus

fil., sociologická a politologická teorie, zabývající se vztahy mezi vnějším (přírodním) prostředím a společenským vývojem

didaktika

teorie vyučování a vzdělávání; výchovná tendence

darwinizmus, darwinismus

vývojová teorie organizmů založená na přirozeném výběru, přežití nejlépe přizpůsobených

behaviorizmus, behaviorismus [bihejviorizmus]

psychologická, sociologická a ekonomická teorie zabývající se chováním subjektů na základě studia odpovědí na stimuly

autogonie

teorie o vzniku života chemickou evolucí, evoluční abiogeneze,neobiogeneze

analogon

1. analogický jev, předmět; obdoba; 2. ideální adekvátní pojem, popis, teorie

abiogeneze, abiogenese

samoplození, teorie vzniku živého z neživého

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena