Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je vice-

Počet nalezených překladů: 53 (0.00075 s)

vice-

vice-

předpona složených slov mající význam místo někoho, něčeho, zástupce, druhý v pořadí

vice versa [vice verzá]

obráceně, naopak

turnaj

krátkodobá soutěž více družstev nebo jednotlivců

synkreze

spojení; spojování; splývání; splynutí (mechanické spojování různých názorů, soustav, např. v umění, náboženství či jazyce; splývání 2 a více pádů v jediný)

synestezie, synestesie

současné působení více smyslových dojmů; souznění smyslů

sympatrie

výskyt dvou nebo více příbuzných druhů organizmů na stejném území

sonáta

vícevětá instrumentální skladba pro jeden nebo více nástrojů

seriál

celek složený z více částí uveřejňovaný na pokračování

polyteizmus, polyteismus

uctívání více bohů, mnohobožství

polyptych

obrazový celek ze tří i více tematických částí

polygamie

manželství s více jedinci opačného pohlaví, mnohomanželství

polyarchie

vláda více osob

polyandrie

mnohomužství; pohlavní soužití jedné samice s více samci

pluralizmus, pluralismus

filozofický směr uznávající existenci více podstat

oscilovat

chvět se, kmitat, kolísat; ubírat se více směry

omnium

sportovní závod (obv. cyklistický) složený ze dvou a více disciplín

nova

eruptivní proměnná hvězda, jejíž jasnost se během několika dní zvýší desettisíckrát i více

nitrace

zavádění jedné i více skupin -NO2 do organických sloučenin

mutualizmus, mutualismus

trvalé a nezbytné soužití dvou nebo více druhů organizmů

multiprocessing

souběžné zpracování dvou nebo více procesů

multiplet

skupina více sdružených fyzikálních veličin, nejčastější užití je ve spektroskopii

multimodální

víceúčelový, má více způsobů využití

multilaterární

mnohostranný, s účastí více subjektů

makrofotografie

fotografické techniky zachycující bez použití fotografického objektivu více podrobností, než rozezná lidské oko ze vzdálenosti 25 cm

makarónský

užívající slov dvou i více jazyků v jednom textu, např. m. poezie

kopolymerace, kopolymerizace

řetězová polymerace dvou nebo více různých monomerů

konkordance

shoda, souhlas; abecední seznam věcně nebo slovně shodných míst jedné nebo více knih (např. biblická konkordance)

kondominium

spoluvlastnictví; území pod společnou svrchovanosti více států

komorbidita

Současný výskyt více nemocí. Viz též morbidita.

komenzalizmus, komenzalismus

soužití dvou nebo více druhů organizmů

kolokace

dvojice nebo více slov, obv. spojovaných samostatných lexikálních jednotek

koalice

seskupení; sdružení dvou nebo více subjektů, např. politických stran, států; skupina osob sdružená pro dosažení určitého cíle

klastr, cluster [klastr]

1. shluk, hrozen, trs; 2. skupina více než dvou objektů vydělujících se ze statistického pozadí; 3. skupina několika současně znějících tónů s minimální intervalovou vzdáleností

izomorfie, isomorfie

existence dvou i více sloučenin, které vytvářejí krystaly stejného typu a současně se v nich mohou vzájemně zastupovat, tvořit směsné krystaly

izomerie, isomerie

existence dvou i více izomerů

interkontinentální

mezinárodní, v rámci více kontinentů

interakce

vzájemné působení dvou nebo více činitelů

integrovaný

spojený, sjednocený, jednotný, propojený, celkový; kumulující více funkcí

hautreliéf [ótrefiéf]

vysoký reliéf, kdy z plochy vystupuje více než polovina zobrazených objemů

glórie

1. svatozář, gloriola; proslulost; 2. fotometeor, jeden i více barevných kruhů kolem stínu vrženého na vrstvu mlhy nebo oblaků

generalizace, generelisace

zevšeobecňování; vytváření obecných pojmů nebo zákonitostí; rozšiřování, rozšíření chorobné změny v organizmu na více orgánů nebo tkání

federace

1. spojení dvou nebo více států v jeden společný stát; 2. zájmové sdružení, svaz

dialog

rozhovor mezi dvěma nebo více osobami

delta

1. v řecké abecedě znak pro hlásku d; 2. typ říčního ústí rozvětveného do více ramen

conceptual-art [konseptjuel árt]

výtvarný směr 60. let 20. století soustředěný na nápad více než na jeho realizaci

azeotropie

jev zakládající se na tvorbě směsi dvou i více komponentů s určitým bodem varu, z které nelze oddělit složku normální destilací

australopitékus

Druh pračlověka který se už více podobal dnešnímu typu člověka

antologie

výbor z literárních děl více autorů

alternativa

možnost volby mezi dvěma i více možnostmi

alotropie

vlastnost některých prvků vyskytovat se ve dvou i více strukturně odlišných modifikacích

alopatrie

výskyt dvou nebo více druhů živočichů zcela odděleně

alela,

dědičný základ znaku, jedna z více alternativních forem genu

akronym, akronymum

zkratkové slovo,složené z počátečních hlásek nebo slabik více slov

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena